Pàgina inicial
titol lab
espacio
espacio


preguntes sobre el futur d'Europa

Per poder respondre a aquestes i altres preguntes cal conèixer la situació actual i les tendències del passat, tot i que no n'hi hagi prou: res no ens garanteix que el món no canviï de cop i volta, i d’una forma insospitada! En qualsevol cas, és probable que el futur tingui molt a veure amb el que ja avui ens està passant, que les llavors del futur estiguin al voltant nostre, d’una forma embrionària, o latent.... A continuació et presentem tendències probables per alguns indicadors clau, a Europa, entre el 1950 i el 2050.

22
espacio

 

Algunes tendències són compartides per la majoria d'experts, per exemple l’estabilització relativa de la població i de la migració, i l’envelliment de la població a gran part d’Europa, així com la reducció relativa del pes econòmic d'Europa en el món (tots els experts pronostiquen un creixement més ràpid de les economies asiàtiques, llatinoamericanes i africanes, però això no vol dir que el benestar social dels europeus disminueixi!).

Altres tendències, com ara l’augment exponencial de les transferències de dades electròniques a traves d’Internet, del tràfic de contenidors, del turisme i del trànsit aeri, poden tenir rítmes de creixement acumulat fins el 2050 difícils de preveure, però en qualsevol cas de tipus exponencial. Això és degut a que la naturalesa del creixement exponencial, a diferència del creixement lineal o proporcional, és contra intuïtiu (un augment anual del 3% acumulat durant un període de 50 anys produeix un augment del 425%, de forma que el valor absolut augmenta més de 4 vegades en valor absolut!).

En relació a les emissions de CO2, gran part d'estudis apunten que les emissions s’estabilitzaran o es reduiran a curt termini,  fins i tot si l’economia creix a ritmes alts, perquè augmentarà la eficiència energètica i tecnològica compensant l’augment en mobilitat.

 

 

 

 

 

 

 

 
El futur no és tan imprevisible com sembla. Les tendències tenen inèrcies a mig i llarg termini, que no són fàcils de canviar, hi ha patrons d’ordre que es repeteixen, i elements invariants que no canvien, en forma de factors limitants del creixement.

Alguns dels més esmentats, pel cas d'Europa (i més en particular de la Unió Europea) són els següents:

 • Tendència cap a un índex de fertilitat de 2.1 nens / dona (o menys), mentre la població urbana creix.
 • Creixement econòmic moderat, però relativament estable i continu si es considera en periodes de temps prou llargs, d’uns deu anys (màxim del 2%, amb diferències regionals significatives). Reducció de les diferencies econòmiques regionals.
 • Creixement exponencial i acumulatiu en la innovació tecnològica, però majors rigideses en els mercats i les societats per incorporar-la.

 • Augment exponencial de la capacitat dels ordinadors, i dels sistemes d'informació i comunicació.

 • Transició energètica paulatina, dels combustibles fòssils a una gran varietat de fons a curt termini (biocombustibles de diverses generacions, eòlica, solar...), i desenvolupament d'una xarxa elèctrica descentralitzada.
 • Un 60 minuts al dia, aproximadament, es destinaran a la mobilitat personal (que produirà un augment total de la mobilitat si es fan recorreguts de llargues distàncies degut a tenir accés a vehicles més ràpids i a més serveis de transport, a un cost relativament menor a l'augment de la renda personal disponible).
 • El 15% aproximadament de la renda disponible (o del PIB) es dedicarà a les despeses del transport (produint un augment de la mobilitat si baixen els preus del transport).
 • Les tecnologies faran que el transport sigui més ràpid, econòmic i personalitzats.
 • Hi haurà vaixells de mercaderies i avions seran molt més grans que els actuals.
 • Els Governs representaran al voltant 40% del PIB com a màxim, no més que en l’actualitat.
 • Les inversions en infraestructura del transport representaran 1-1.5% del PIB.
 • La urbanització densa europea, comparada amb altres continents, farà més difícil realitzar transformacions territorials importants i projectes grans de la infraestructura.
 • La conservació de les cultures nacionals, pot fer front amb la mobilitat de persones, productes i serveis. Les problemàtiques relacionades amb la immigració poden augmentar.
 • Es mantindrà el sistema europeu d’assistència social.
 • La qualitat ambiental serà cada vegada més important per a la majoria dels europeus, acceptant la internalització dels costos que es transfereixen d’una altra manera a les generacions futures.
 • La seguretat serà un criteri decisiu en les decisions privades i públiques.

 • Es reduirà el CO2 emès, però no és probable que disminueixi per sota del 20% el 2020. És més probable, però no és segur, que s'aconsegueixi arribar al 50% de reducció l'any 2050.
 • Els efectes del canvi climàtic es faran paulatinament més presents

Les ciències socials són més complexes encara que les ciències naturals, i no disposen de models matemàtics de previsió que ens proporcionin previsions fiables de qüestions claus de l'evolució futura, sobre les institucions socials i polítiques, sobre els valors o la cultura. En aquest sentit, la major part de previsions són excessivament conservadores, assumint que les transformacions socials seran més lentes que les tecnológiques, o les econòmiques.

En tot cas, hem de pensar en el futur racionalment: només quan som capaços d’entendre el què ha passat fins ara, podem atrevir-nos elaborar teories explicatives que ens ajudin a preveure el futur, o l’impacte en el futur de les diferents decisions que avui tenim a l’abast.

Per continuar aprofundint en aquestes qüestions, visita alguns dels webs que a continuació et presentem!


Enllaços d’interès

Eurostat Countries profile

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=eurind&lang=en

Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC)
http://www.ipcc.ch/

El canvi climàtic: anàlisi i política econòmica. Una introducció. Col.lecció Estudis Econòmics. "La Caixa"
(document pdf)

Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/

Sustainable development indicators
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/5BDED82A8AA554D1E0440003BA9321FE

 

Població i economia

United Nations Population Information Network
http://www.un.org/popin/

Naturalesa de la població a Catalunya
http://www.idescat.cat/cat/poblacio/poblnaturalesa.html

Mobilitat espacial a Catalunya
http://www.idescat.cat/cat/poblacio/poblmobilitat.html

Fluxos de població a Catalunya
http://www.idescat.cat/cat/poblacio/poblfluxos.html

Població projectada segons l'escenari. Catalunya.
http://www.idescat.cat/

Trends on key demographic and macro-economic assumptions (pdf)

World Economic Situation and Prospects 2009 Update as of mid-2009* (pdf)

Economia. Macromagnituds. Catalunya
http://www.idescat.cat/cat/economia/ecomacro.html

Economia > R+D, innovació i TIC
http://www.idescat.cat/cat/economia/ecormesd.html

Energia itransport

European energy and transport – Trends to 2030
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/figures/trends_2030/index_en.htm

Trends on detailed energy and transport
Projections for individual countries and groups of countries such as EU-15, EU-25, Europe-30, the acceding countries and the 15 other European countries that are not (yet) Member states (pdf)

Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change: Transport and its infrastructure (pdf)

Altres

Nacional

Anuario Estadístico del Ministerio de Fomento (MF)
Informe anual de los transportes y los servicios postales del Ministerio de Fomento (ITMF)
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Aeropuestos Nacionales y Navegación Aérea (AENA)
Dirección General de Tráfico (DGT)
Movilia. Encuesta sobre Movilidad del Ministerio de Fomento (Movilia)

Internacional

Association of European Airlines (AEA)
European Conference of Ministers of Transport (ECMT)
European Road Statistics (ERS)
Statistical Office of the European Communities (Eurostat)
World Road Statistics (WRS)
World Development Indicators – World Bank (WDI)
International civil aviation organization (ICAO)
International Road Traffic and Accident Database (IRTAD)
European Road Safety Observatory (ERSO)
International Transport Forum (ITF)
Association Europeéne des Concessionaires d’Autoroutes et d’Ouvrages à Péage (Asecap)


22
espacio

5 passos

Per experimentar: Es pot imaginar el futur científicament? Visions de 4 escenaris extrems | Crea els teus propis escenaris de futur

Per llegir: Diguem com et mous i et dire qui ets! | Com serà Europa al 2050? Tendències de futur | 2005-2050: un període en transició | Visions sobre l'impacte social de la tecnologia | Quin impacte ambiental té el transport | Què opines dels futurs que profetitzen els gurus? | Per què ens hauriem de creure els resultats dels simuladors?

22
 
espacio
   Generalitat de Catalunya      Fundació Ersilia

Aquest recurs està basat en el projecte Transvisions, desenvolupat per Tetraplan (Copenhaguen), Mcrit (Barcelona), ISIS (Roma) and Leeds University (Leeds) al 2008 - 2009 per la DGTREN de la Comissió Europea. Podeu veure el darrer informe sobre el futur del transport a Europa: http://ec.europa.eu/transport/publications/doc/2009_future_of_transport_en.pdf


22

Més informació: info@ersilia.org