Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments

• Pot resultar oportú disposar d’una còpia acolorida i ampliada de cada làmina i col·locar-la en un lloc visible mentre es faci el debat final. Ajudarà a seguir les argumentacions dels grups i facilitarà la localització dels elements.

• La descripció del paisatge es pot quantificar de manera senzilla assignant índexs d’abundància a cada ús del territori (camps, cases, carreteres, boscos, etc.). La comparació entre els resultats de les dues làmines posarà en evidència que les diferències existents entre elles són més qualitatives que no pas quantitatives.

 

Extensions

 

Per a majors de 12 anys

Un projecte de canvi. Proposar als participants que formin petits grups d’investigació i surtin a localitzar una zona dels voltants del seu poble o ciutat que considerin que està mal gestionada, un solar abandonat o ple d’escombraries, un espai urbà mal organitzat, distribució desproporcionada d’elements, etc.

Hauran de fotografiar la zona estudiada i proposar una gestió més correcta del patrimoni tenint en compte les característiques del terreny, les seves potencialitats i les necessitats de la comunitat (dedicar-lo a serveis per a la població, a espai enjardinat, etc.). La nova proposta de gestió haurà d’anar acompanyada de plànols il·lustratius. Quan tots els grups hagin elaborat els seus projectes, fer una exposició seleccionant entre tots el projecte (o els projectes) que es consideri més viable. Valorar entre tots les possibilitats de proposar-lo a l’òrgan de gestió pertinent de la vostra localitat.

 

Evolució de la ciutat. Comparar mapes de diferents èpoques de la ciutat i veure com ha crescut. És habitual que els pobles i ciutats no creixin en cercles concèntrics, sinó que s’estenguin al llarg de certs eixos identificables (carretera principal, riu, cinglera, etc.). Entremig d’aquests tentacles, alguns retalls de terra queden lliures o s’edifiquen més tard. Han quedat espais verds al nucli urbà? N’hi podien haver quedat? En quina època es va prendre la decisió d’urbanitzar o deixar lliures alguns espais?

 

Per a majors de 14 anys

Periodisme d’investigació. Formar grups de treball i sol·licitar que investiguin a la premsa els conflictes d’ordenació territorial que tinguin relació amb la seva comunitat publicats els dos últims anys i que elaborin fitxes informatives que recullin els aspectes següents: conflicte (definició, localització, etc.), entitats governamentals i no governamentals implicades, opinió popular... Indagar també si existeixen solucions alternatives i qui les promou.


Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 10 anys
Durada Durada: de 50 a 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: còpies de les làmines proposades, cinta adhesiva o xinxetes, tisores, cola, paper i llapis
Documentació necessària: Paisatge A, Paisatge B
Documentació addicional:
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials
conceptes claus Conceptes clau: paisatge, tipus de paisatge, intervenció humana en el medi, infraestructures, artificialització, ocupació, conservació i ordenació del territori
Altres conceptes Altres conceptes: espai, anàlisi d’impacte, restauració d’ecosistemes, conservació de recursos biològics, ús sostenible de recursos
Procediments i valors Procediments i valors: observació, anàlisi, descripció, identificació de semblances i diferències, classificació, interpretació de plànols, formulació d’hipòtesis, establiment de relacions causa-efecte, argumentació, valoració, verificació, expressió oral, treball en grup, esperit crític; reflexió, rigor