Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

 

  Heu de tenir a punt:

  – 3 còpies de la fitxa de valoració que trobareu a l’apartat de documentació necessària.
  – 3 còpies del joc de tres fitxes tècniques que expliquen les característiques de cada sistema, que també trobareu a la documentació necessària.

  – 1 còpia del full amb les tres descripcions de la comarca i retallar-lo per la línia de punts.

    

   Desenvolupament de l'activitat

    

   1. Dividiu els participants en tres grups que seran els habitants de tres pobles d’una mateixa comarca. Han de triar un nom i posar-se’l escrit en un adhesiu al pit.

    

   2. Expliqueu als participants que ells representen les comissions de veïns enviades per tres pobles d’una comarca que s’han de desfer de les seves escombraries i han de posar-se d’acord sobre com fer-ho. Pel volum de les que generen i la distància a què es troben l’un de l’altre, la millor alternativa és arribar a una solució mancomunada, és  a dir, una sola instal·lació per a les escombraries dels 3 pobles. Se susciten tres possibilitats:

   – un dipòsit controlat en el poble A

   – una incineradora en el poble B

   – una planta de compostatge en el poble C.

   Podeu dibuixar un «plànol» a la pissarra amb els tres pobles i les tres possibles instal·lacions.

    

   3. Obriu un torn de discussió entre tots els representants dels tres pobles en el qual els participants argumentin perquè abonen una solució o una altra. Deixeu que surtin totes les seves idees i preneu-ne nota per recuperar-les més tard. Si assumeixen bé el seu paper de representants, el més probable és que cada una de les solucions proposades trobi una aferrissada oposició dels habitants de cada poble ja que ningú no voldrà carregar-se el mort de les escombraries. No convé que la discussió es prolongui gaire.

    

   4. En el moment oportú, interveniu en la discussió per fer-los veure que no saben com són aquests pobles ni com és aquesta comarca, ni quins avantatges i inconvenients té cada sistema. «Per què no intentem fer una discussió més argumentada i desapassionada? Constituirem unes comissions d’estudi per mirar-nos-ho d’una altra manera». Formeu tres grups amb barreja de gent de tots els pobles i digueu-los que discuteixin amb calma i coneixement de causa.

    

   5. Els participants de cada poble es reparteixen equitativament en tres nous grups i el director dóna a cada grup:

   – un joc de tres fitxes que expliquen les característiques de cada sistema

   – la fitxa de valoració

   – el fragment de full amb la descripció de la comarca: aquesta descripció serà diferent per a cada grup, sense que els participants ho sàpiguen. Es tracta, en realitat, de 3 hipòtesis de treball per fer veure que els trets físics, econòmics o socials d’un determinat territori són determinants a l’hora de plantejar la gestió ambiental.

    

   6. Amb aquesta documentació cada grup ha de replantejar el tema i ha d’arribar a una solució. En primer lloc ompliran la columna sí/no de la taula «Característiques de la comarca». Seguidament, considerant atentament les 3 fitxes tècniques, ompliran la taula «Valoració del sistema en relació amb la comarca» de la manera següent:

   – si creuen que aquella característica de la comarca fa recomanable un sistema concret hi posaran el signe (+);

   – si creuen que aquella característica de la comarca fa desaconsellable un sistema concret hi posaran el signe (-)

   – si creuen que aquella característica de la comarca no afavoreix ni perjudica un sistema concret, hi posaran el signe (0).

   Al final faran una suma adjudicant un punt positiu per cada signe (+), un punt negatiu per cada signe (-) i zero punts per cada signe (0).

   El resultat final donarà quin és el sistema més adequat segons les característiques de la comarca. Com que les dades que tenen de la comarca són diferents, l’activitat està pensada de manera que per a cada grup surti un sistema diferent; tanmateix pot no ocórrer això.

    

   7. Un cop acabada aquesta fase, es tornen a reunir tots i cada grup explica la conclusió a la qual ha arribat i per què. Evidentment es produirà la sorpresa de veure que són diferents. Demaneu a cada grup que llegeixi les característiques de la seva comarca i encamineu la discussió en els termes següents:

   – Hi ha circumstàncies diferents i el que és millor per a uns és pitjor per als altres. Les solucions no són úniques. Poden posar altres exemples de coses que tinguin diferents solucions segons les circumstàncies.

   – Ha costat posar-se d’acord en una solució? Per què? Què opinen, en cada cas, els habitants del poble que ha d’assumir la solució triada? Com es resol el conflicte entre l’interès particular i el general? Què vol dir ser «solidari» en aquest cas?

   – Ha ajudat disposar d’una taula de valoració? En què? Creieu que hauríeu arribat a un acord sense una informació que us donés criteris? Recordeu altres circumstàncies de la vostra vida diària en què hagi estat difícil prendre una decisió sense tenir criteris.

   – Com ens podem formar criteris sobre els problemes ambientals? És sempre fidedigna i rigorosa la informació que ens donen els mitjans de comunicació? Podeu donar exemples?

   – En el cas concret de la producció d’escombraries, quins penseu que haurien de ser els missatges que donessin els mitjans de comunicació? Quines recomanacions podríeu fer a la ràdio o a la TV local?

   – Si hem parlat de solució «menys dolenta», per on haurien d’anar les solucions «més bones»?

   Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

   Suggeriments


   documentació necessària.

    
   Descarrega l'activitat    
   Edat Edat: a partir de 12 anys
   Durada Durada: 60 minuts
   Grup Grup: de 20 a 30 participants
   Materials Materials: fitxa de valoració (3 còpies), fitxes tècniques (3 còpies de cada una), descripció comarca (1 còpia), etiquetes adhesives (1 per participant)
   Documentació necessària: Fitxa Valoració, Fitxa tècnica1, Fitxa tècnica2, Fitxa tècnica3, Descripció comarca
   Documentació addicional:  Compost , Taula Evitar substàncies
   Espai: interior
   matèries Matèries: ciències naturals i socials, tecnologia
   conceptes claus Conceptes clau: residus urbans, sistemes de tractament de residus, anàlisi d’impactes
   Altres conceptes Altres conceptes: residus agrícoles, ocupació del territori, tecnologia, contaminació, complexitat, minimització, sanejament, consciència, participació ciutadana
   Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, comparació, maneig d’informació, càlcul, localització, simulació, argumentació, deducció, valoració, verificació, treball en grup; acceptació, cooperació, reflexió, solidaritat