Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació


1. Imprimiu per a cada grup els dibuixos de l’apartat de documentació necessària . Retalleu cada un dels dibuixos per separat i doblegueu-los.

 

2. Col·loqueu cada còpia en un sobre, tanqueu-los i anoteu el número que correspongui de manera visible.

 

3. Considereu que cada grup de participants (de 3 o 4 persones) haurà de rebre els tres sobres i material per escriure.  


 

Desenvolupament de l'activitat

 

  1. Demaneu als participants que es reparteixen en grups de 3 o 4 persones. Lliureu-los el sobre núm. 1 i advertiu-los que de moment no l’obrin.

   

  2. Plantegeu-los que hauran de resoldre un enigma tancat en 3 sobres, el primer dels quals és el que ara tenen a les mans. A cada sobre hi ha un full que conté un dibuix amb personatges: hauran d’escriure en el full què els sembla que els passa als personatges, què pensen, què diuen els uns als altres, etc. Podeu suggerir-los que facin «bafarades» (com en les historietes gràfiques) que emmarquin el que podria estar pensant el personatge; també poden fer columnes per comentar l’esdeveniment (com en un diari) o qualsevol altre sistema que vagi bé. Al final hauran de donar un títol d’una o dues paraules a l’escena. Tindran de 5 a 10 minuts per omplir el full.

   

  3. Digueu-los que ja poden obrir el sobre i comenceu a comptar el temps. Un cop hagin fet la feina, hauran de tornar a guardar el full a dins del sobre, i passar-lo a un grup veí, que no el podrà obrir.

   

  4. Distribuïu el sobre núm. 2 i seguiu el procediment anterior. En el sobre núm. 2 cada grup hi col·locarà el full núm. 2 i, a més, hi afegirà el sobre núm. 1 que li han passat. Immediatament passarà el sobre tancat a un altre grup veí.

   

  5. Finalment repartiu el sobre núm. 3 i demaneu igualment que escriguin els seus comentaris. En acabar, cada grup es queda amb el seu full núm. 3.

   

  6. Demaneu-los que comentin entre ells:

  1) si els han sorprès el segon i el tercer dibuixos

  2) si hi ha hagut algun canvi en les respostes i actituds des del primer detall fins al dibuix sencer

  3) si les respostes de cada un dels membres han afectat les respostes dels altres

  4) quines situacions els ha fet recordar cada un dels dibuixos i quins sentiments relacionen amb aquestes situacions.

   

  7. Digueu-los que ja poden obrir els fulls 1 i 2 i demaneu que cada equip llegeixi per ordre els fulls 1, 2 i 3 que tenen al damunt de la taula.

   

  8. Posada en comú: els portaveus de cada grup llegeixen o resumeixen el contingut dels tres dibuixos. Anoteu en una pissarra els títols de les escenes. Es verifica entre tots si les històries es complementen, segueixen el mateix sentit o són diferents entre elles i per què.

   

  9. Obriu un diàleg ordenat sobre els punts següents:

  – les nostres maneres de veure sovint són influïdes per la informació que rebem, per les persones amb qui ens relacionem, pels mitjans de comunicació, etc.

  – tendim a pensar i actuar en funció de com veiem una determinada situació (en funció de tenir una informació parcial o global) i de l’esforç que ens implica canviar els nostres punts de vista

  – els problemes ambientals tenen diferents aspectes o dimensions: locals, regionals, globals...

  – poden ser propers o llunyans

  – depenen d’un context.

   

  10. Demaneu que tornin a mirar els dibuixos i que escriguin una petita història considerant que l’ocell amb peix és un habitant d’un país ric i els altres ocells són habitants d’un país pobre; a uns altres demaneu-los que escriguin la història considerant que ells són l’ocell amb peix; finalment demaneu als grups restants que es considerin el grup d’ocells que no tenen peix. Després podeu fer una edició senzilla dels còmics i repartir-la.

    

  Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

  Suggeriments


   
  Descarrega l'activitat      
  Edat

  Edat: a partir de 14 anys

  Durada Durada: de 40 a 50 minuts
  Grup Grup: fins a 40 participants
  Materials Materials: per a cada grupet: 3 sobres, 3 fulls DIN A-4, còpies dels dibuixos annexos, llapis o bolígrafs;  pissarra
  Documentació necessària: Dibuixos
  Documentació addicional:
  Espai: interior
  matèries Matèries: ciències naturals i socials, llengua
  conceptes claus Conceptes clau: escala global/local, sentiments, valors, ètica, distribució de la riquesa, equitat
  Altres conceptes Altres conceptes: bosc, conservació del bosc, incendis, degradació d’hàbitats, erosió, deixalles, implicació personal, salut, benestar, costums i tradicions
  Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, identificació de semblances i diferències, interpretació de dades, utilització temps i espai, establiment de relacions entre elements, consideració de tendències, argumentació, generalització, valoració, expressió gràfica, oral i escrita, manifestació de sentiments, treball en grup, esperit crític; reflexió, solidaritat