Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments

• Cada grup podrà escollir un nom i anotar-lo als seus fulls. D’aquesta manera podran recuperar-los i, si volen, podran fer un còmic explicant la seva història.

 

Extensions

 

• Fer una escenificació d’alguna o d’algunes de les històries que sorgeixin a partir dels dibuixos.

• Llegir alguns articles i aprofundir el que coneguin sobre la relació recursos–població–medi. Investigar també alguns acords d’accions, programes i activitats de solidaritat que es destinen a resoldre les desigualtats en els àmbits local, nacional i internacional, tant si són d’institucions governamentals com no. Analitzar quines altres accions es podrien dur a terme i com. Divulgar les iniciatives que els semblin més interessants.

• Fer les activitats 17. Festa de benvinguda45. De milers a milions i 46. Demanda insostenible d’aquesta mateixa guia.

• Establir contacte per correu – convencional o electrònic - amb nens i nenes o joves de la mateixa edat que visquin en altres països sobre com viuen i com veuen els problemes locals i globals.

 

Aquesta activitat ha estat creada a partir d’una idea de PIKE, G. & SELBY, D. Global Teacher, Global Learner. Hodder and Stoughton, 1988.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat

Edat: a partir de 14 anys

Durada Durada: de 40 a 50 minuts
Grup Grup: fins a 40 participants
Materials Materials: per a cada grupet: 3 sobres, 3 fulls DIN A-4, còpies dels dibuixos annexos, llapis o bolígrafs;  pissarra
Documentació necessària: Dibuixos
Documentació addicional:
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, llengua
conceptes claus Conceptes clau: escala global/local, sentiments, valors, ètica, distribució de la riquesa, equitat
Altres conceptes Altres conceptes: bosc, conservació del bosc, incendis, degradació d’hàbitats, erosió, deixalles, implicació personal, salut, benestar, costums i tradicions
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, identificació de semblances i diferències, interpretació de dades, utilització temps i espai, establiment de relacions entre elements, consideració de tendències, argumentació, generalització, valoració, expressió gràfica, oral i escrita, manifestació de sentiments, treball en grup, esperit crític; reflexió, solidaritat