Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació


1. Per tirar endavant l’activitat us caldrà tenir a mà una còpia de la «fitxa de deixalles» que conté informació sobre les deixalles que es generen a cada país. La trobareu a l’apartat de documentació_necessària de l’activitat, juntament amb la resta de fitxes d’informació.

2. Seleccioneu entre els països proposats a l’apartat de documentació necessària els que entraran en el joc.

        

3. Per a cada país cal:

imprimir el full d’«informació bàsica» i enganxar-hi la capçalera corresponent després d’haver-la retallat del full «notícies dels països»

    

– confeccionar set targetes de cartolina amb la informació sobre les deixalles del país. Trobareu la informació necessària a la «fitxa de deixalles». En una targeta hi constarà el pes total en grams per persona i dia; les altres sis seran per als components de les deixalles: a cada una hi constarà el nom d’un component (vidre, plàstic, paper, etc.), el seu pes i el percentatge que representa del total. Important: en aquestes set targetes no hi ha de constar el nom del país.

  

imprimir el full de «control de jugades» .


 

Desenvolupament de l'activitat


1. Agrupeu les targetes per conceptes (total persona/dia, paper, sorra/cendra ...), barrejant les de tots els països, i col·loqueu-les en una de les parets de la sala on efectueu el joc de manera que estiguin totes exposades, separades entre elles i ben visibles.

       

2. Dividiu el grup en tants grupets de «delegats» com països tingueu, i porteu-los a la paret oposada procurant que hi hagi una distància mínima de 5 o 6 m.

            

3. Assigneu a cada grup el nom d’un país, i doneu-li el full d’informació sobre el país que li pertoqui. Doneu també a cada país un full de «control de jugades» i feu que designin un secretari encarregat d’anotar-hi les seves dades quan calgui.

     

4. Informeu-los que són «delegats» de diferents països que assisteixen a una convenció per parlar sobre els residus. Per un error, les dades que cada grup tenia per fer la conferència s’han barrejat, però disposen dels seus coneixements sobre les característiques de cada país i de la seva capacitat de deducció per recuperar-les. Cada delegació haurà de reunir les set targetes que contenen informació sobre la quantitat de deixalles per persona i dia que es genera al seu país, i sobre la composició d’aquestes deixalles. Per recuperar les targetes hauran d’agafar-les de la paret on estan exposades seguint les instruccions que els donaran.

    

5. A continuació les delegacions disposaran d’un temps (5-10 minuts) per llegir el seu full d’«informació bàsica» i per aclarir els dubtes entre tots, si cal. Les dades de què disposen són indicadores de l’estil de vida de cada lloc i els ajudaran a deduir la quantitat i la composició de les deixalles que es generen a cada país.

           

6. Quan el director del joc doni l’ordre, tots podran acostar-se fins a «l’exposició» de targetes i observar-les durant uns minuts. Podran prendre notes, si ho desitgen, mirant de deduir quines són les que els correspondran. Passat el temps, tornaran al punt d’origen i disposaran d’un minut per decidir, cada país i sense que els altres ho sentin, quines targetes intentaran agafar per considerar-les pròpies.

          

7. Quan el director del joc faci el senyal convingut, tots sortiran corrents per intentar agafar les set targetes escollides per cada país. Hauran de reunir-ne set obligatòriament.

               

8. Tots tornen ràpidament i anoten en el seu full de control les informacions recollides. A requeriment del director del joc, cada país anirà dient quina és la composició de la galleda de deixalles que han obtingut. El director del joc informarà sobre el nombre d’encerts, i el secretari de cada grup apuntarà la informació en el seu full «control de jugades».

            

9. Un cop fet això, disposaran de 30 segons per deliberar sobre la informació obtinguda en funció dels encerts o errors.
  

10. Si un equip reuneix la informació correcta a la primera, guanya la partida, i demostra que té els «delegats» més ben preparats. Es retirarà del camp de joc per deixar actuar la resta de delegacions.

           

11. Si els equips han comptabilitzat errors, hauran de decidir quines targetes descarten i un representant de cada grup les tornarà a enganxar a la paret.

              

12. A la partida següent, els equips s’acostaran de nou fins a «l’exposició» per veure quines targetes queden, i decidiran, entre els membres de cada equip, quines targetes agafaran en la pròxima partida. Quan el director del joc faci el senyal, un representant sortirà corrents fins a la paret per intentar aconseguir les targetes que els membres del grup creuen que són seves. Si no n’hi ha cap que els interessi, no cal que agafin targetes.

           

13. Es repeteix l’operació de revisar en veu alta els encerts i els errors de cada país, i disposaran de 30 segons més per decidir quines targetes deixen altre cop a l’exposició. I així successivament fins que tots els països tinguin la informació correcta.

    

14. Un cop finalitzat el joc, caldrà exposar ordenadament la informació de cada país, de manera que pugui ser fàcilment comparable.

                

15. Un cop fet això, els participants seuran còmodament al voltant de l’exposició i entre tots caldrà:

   

– discutir quines informacions de les que disposaven sobre els països han estat indicadors útils per deduir el que buscaven

   

– comparar les informacions de cada país, per veure en quin interval es mouen

       

– observar què podem deduir sobre l’estil de vida de cada país comparant la quantitat total de residus que es generen per persona, la composició i el percen­­tatge, amb la informació pròpia del país. Llegiu les dades dels diferents països i doneu les explicacions necessàries perquè s’entenguin: com és que en alguns països hi ha cendres i en d’altres no, a què es deu la menor proporció de matèria orgànica als països industrialitzats, etc. Tingueu en compte la dificultat que alguns participants poden tenir per interpretar correctament el valor relatiu del tant per cent i no confondre’l amb mesures absolutes

      

relacionar l’augment de residus no orgànics dels països rics amb hàbits quotidians: usar molts embalatges i productes efímers, usar envasos no retornables, malgastar paper en un excés de publicitat, etc. Demaneu-los que calculin quan triga a acumular 1 kg de plàstic una persona de cada país

   

– analitzar si algun dels estils de vida pot resultar imprudent a l’hora de mantenir un equilibri mundial en el consum dels recursos i en la despesa d’energia. En aquest cas, què podríem fer per equilibrar-lo

   

– valorar si als països que generen pocs residus això es deu a una bona adaptació del seu estil de vida al medi, a una bona gestió tècnica, a la pobresa dels seus habitants, a l’estalvi de materials, a l’escassetat, etc.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 14 anys
Durada Durada: de 40 a 60 minuts
Grup Grup: a partir de 15 participants
Materials Materials: un full d’informació per a cada país, un full de control de jugades per grup, cartolines, cinta adhesiva o xinxetes
Documentació necessària: Fitxa deixalles, Informació bàsica, Notícies dels països, Control jugades
Documentació addicional: Gràfiques
Espai: interior o exterior (si es disposa d’un panell per penjar els papers)
matèries Matèries: matemàtiques, ciències socials, ètica
conceptes claus Conceptes clau: residus, consum, diferències Nord-Sud, desenvolupament, indicadors de desenvolupament, estil de vida
Altres conceptes Altres conceptes: ús sostenible dels recursos, minimització de residus, societat
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, classificació, comparació, maneig d’informació, càlcul, interpretació de dades, formulació d’hipòtesis, deducció, síntesi, presa de decisions; acceptació, esperit crític, reflexió