Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments

• Pot resultar molt atractiu que feu una identificació de l’espai on realitzeu l’activitat amb la distribució geogràfica real; per exemple, que cada habitació o espai de l’edifici o voltants d’on realitzeu l’activitat, estigui identificat amb un continent.

 

• És convenient col·locar en un lloc ben visible un mapamundi gran, que ajudi a situar amb més precisió els diferents països. Si realitzeu l’activitat amb més grans de 12 anys, en lloc de donar la localització dels països en els «fulls de ruta», doneu-los només els noms i que els trobin en el mapamundi.

 

• Si realitzeu l’activitat amb partici­pants menors de 10 anys, podeu suprimir els punts 12 i 13 del desenvolupament de l’activitat, per tal de que no resulti excessivament llarga. Pengeu igualment una còpia de la informació de cada país i cada equip podrà enganxar-hi els seus records i els seus obsequis directament.

  

Extensions

 

Reconstrucció dels fets. Demaneu a cada participant que escrigui una breu ressenya d’un episodi agradable que hagi viscut durant les últimes vacances. A continuació demaneu-los que elaborin una llista detallada amb tot el que necessitarien per repetir exactament la situació, com si fos cine. Quan totes les llistes estiguin fetes, podeu comparar-les intentant categoritzar al màxim: elements o àmbits naturals (platja, mar, muntanya, aigua, sol, menjar, beguda...), persones i animals, objectes fabricats per l’home, etc. Intenteu treure conclusions sobre quines coses creuen que ajuden més al benestar.

 

Per a grups de més de 12 anys

Un món equilibrat. Partint de les informacions sobre els diferents estils de vida arreu del món que proporciona l’activitat, podeu proposar construir uns mòbils. Dividiu el grup en grupets, tants com països hi hagi. Doneu a cada grup la informació d’un país, juntament amb els cartronets d’«obsequis» i de «records» corresponents, i demaneu-los que separin de cada bloc de cartrons del mateix color, els que representen coses materials dels que no, ja que cada grup haurà de fer dos mòbils, un de cada mena.

Per preparar el mòbil d’objectes materials:

. doneu a cada grup un munt més de cartronets dels dos colors que necessiten; seran iguals que els «obsequis» i «records», sense res escrit.

. demaneu-los que agafin el munt de cartronets d’objectes materials dels «obsequis» i dels «records» i que els classifiquin diferenciant tres categories: 1. coses que s’usen directament tal com es troben a la natura (per exemple, alguns aliments); 2. coses que un cop s’han fabricat les podem utilitzar directament (per exemple, una pilota, un ganivet, etc.); i 3. coses fabricades que, a més a més, per funcionar necessiten una font d’energia exterior (per exemple, un ordinador, un mòbil, una joguina que funciona amb piles, un rellotge, un cotxe, etc.)

. a cada categoria d’objectes li correspondran peces de diferent gruix, seran més gruixudes a mida que representin objectes que requereixen major despesa energètica per a la seva fabricació i funcionament:

– els cartronets que representen objectes sense transformar no s’hauran d’engruixir, només caldrà foradar-los per penjar-los posteriorment

– les peces que representen objectes transformats s’hauran d’engruixir enganxant al cartronet «record» o «obsequi» cartronets sense guixar dels que els hi heu donat prèviament, vigilant que siguin del mateix color; en el cas dels objectes fabricats que es poden utilitzar directament hauran d’enganxar un cartronet, i en el cas dels objectes transformats que necessiten energia aliena per funcionar caldrà enganxar-ne dos.

Per preparar el mòbil de les coses que no són materials utilitzaran directament els cartronets d’«obsequis» i «records».

Els grups disposaran per confeccionar cada mòbil de quatre trossos de filferro de dues mides diferents (dos de cada mida), fil de pescar i cola. Per muntar-los respectaran una condició: a cada tros de filferro hi penjaran els cartronets que vulguin, però se l’imaginaran partit per la meitat: en una meitat del filferro hi penjaran els seus objectes i en l’altra els de la persona de l’altre país (una banda tindrà cartronets blancs i l’altra grocs).

Quan tinguin les peces enganxades als filferros, caldrà que construeixin els mòbils, col·locant els dos filferros llargs al mig i els dos curts, un per sobre i un per sota. S’han d’esforçar   a equilibrar el mòbil fent servir totes les peces.

Un cop tinguin tots els mòbils fets i penjats, organitzeu un debat per comentar l’activitat preguntant a cada grup: Quin dels dos mòbils que han fet els ha resultat més fàcil d’equilibrar? Han pogut penjar tots els cartronets de cada país o n’han hagut de deixar alguns? Per què? En algun mòbil, predomina algun dels dos colors de cartronets? Què pot significar això?... Optativament podeu proporcionar-los peces suplementàries, de color vermell, per aconseguir l’equilibri. En aquest cas, les cartolines vermelles que apareguin en el mòbil representaran mancances que cal cobrir o senyals d’alarma pels excessos. Discutiu en cada cas quin pot ser el significat.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: de 10 a 14 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: de 20 a 40 participants
Materials Materials: per a un grup de 30 participants: còpies dels «reportatges dels llocs visitats», 6 sobres de colors, 5 trossets de paper de cada un dels colors dels sobres (total 30), 10 sobres blancs, 140 cartronets (4 x 6 cm): 60 d’un color i 80 d’un altre, llapis, tisores i cinta adhesiva
Documentació necessària: Informació països, Full ruta
Documentació addicional: 
Espai: interior (més d’una sala) o exterior
matèries Matèries: ciències socials
conceptes claus Conceptes clau: consum, distribució de la riquesa, indicadors de desenvolupament, implicació personal, valors, estil de vida, béns (materials o no), satisfacció de necessitats, tradicions i costums, diversitat cultural
Altres conceptes Altres conceptes: ús sostenible dels recursos, complexitat, pobresa/opulència, societat, consciència, sentiments, benestar, educació, comunicació
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, identificació de semblances i diferències, comparació, lectura, maneig d’informació, consideració de tendències, argumentació, síntesi, valoració, manifestació de sentiments, presa de decisions; apreciació, esperit crític, solidaritat