Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Suggeriments

 


 • Si no disposeu de totes les ampolles d’aigua buides necessàries podeu eliminar algunes dates intermèdies del gràfic. Vegeu el pas 9.
   
 • A l’hora de construir el mapa, en lloc de distribuir directament la població actual, es pot representar l’evolució de la població sobre la terra començant per col·locar el primer envàs de petit suisse a l’Àfrica i després anar distribuint pels altres continents la població que s’afegeix cada vegada. Als recursos addicionals trobareu la informació necessària per fer la repartició proporcional per continents a cada època.
   
 • Quan us referiu a la taxa de creixement de la població (pas 12), pot ser interessant insistir en la comprensió d’aquest concepte amb el simple exercici de calcular quants habitants s’afegeixen a la població mundial l’any 1900 (taxa 0,5), quants l’any 1970 (taxa 2,1) i quants l’any 1991 (taxa 1,7). Remarqueu que l’any 1990 s’afegeixen més habitants que el 1970 malgrat ser la taxa més baixa, perquè el nombre de partida és molt més elevat. Com més som, més difícil és disminuir el creixement, tot i disminuir la taxa.
   
 • Feu fotos del gràfic tridimensional i del mapa.
   
 • Amb un «mapa nocturn» consultable a la web de la NASA, podeu constatar de quina manera estan repartides les poblacions urbanes i rurals de cada continent.

 

Extensions

 

 • Població familiar. Fer l’arbre genealògic fins a arribar a situar els avis dels pares i analitzar com ha variat la «població» familiar. Sumant tots els familiars (per generació) de tots els participants, analitzar com ha variat aquesta «població» en conjunt.
   
 • Recerca al cementiri. Anotant els anys del naixement i de la mort de diferents làpides d’una mateixa època, es pot estudiar les característiques de la mortalitat. Quina era la mitjana d’edat de mort en aquella època? Era igual per als homes i per a les dones? Hi havia mortalitat infantil? Es detecten efectes d’alguna guerra o d’alguna epidèmia? Demanar informació als arxius històrics si us fa falta per interpretar les dades correctament.
   
 • Creixement exponencial. Investigar altres poblacions d’éssers vius o processos amb creixement exponencial: el creixement del llevat de pa, un compte bancari a termini fix amb taxa d’interès constant, la producció de neveres o cotxes des dels anys cinquanta, el creixement econòmic d’un país industrialitzat els últims 100 anys, etc.
   
Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 14 anys
Durada Durada: de 60 a 80 minuts
Grup Grup: fins a 20 participants
Materials Materials: 151 ampolles d’aigua d’1,5 l, 12 envasos de petit suisse, 3 kg d’arròs, 1 o 2 cabassos, 8 metres de paper d’embalar (d’1 m d’ample com a mínim), una pissarra gran (o més paper d’embalar), guix, cinta adhesiva, 1 retolador permanent, retoladors de colors, 30 gomets d’1 cm de diàmetre de color verd i 40 de color vermell, 1 balança de cuina, calculadores
Documentació necessària: Informació variada, Esdeveniments històrics, Dades
Documentació addicional:
Espai: interior
matèries Matèries: ciències socials, matemàtiques
conceptes claus Conceptes clau: població humana, demografia, creixement demogràfic, desequilibris demogràfics, petjada ecològica
Altres conceptes Altres conceptes: planeta Terra, capacitat de càrrega, escala, complexitat, desenvolupament sostenible, indicadors de desenvolupament, diferències Nord-Sud, estil de vida
Procediments i valors Procediments i valors: anàlisi, comparació, maneig d’informació, càlcul, interpretació de dades, mapes, taules i gràfics, utilització espai/temps, formulació d’hipòtesis, consideració de tendències, deducció, argumentació, expressió gràfica i oral, treball en grup; constància, reflexió, rigor