Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

 

La preparació de la fira no és en aquest cas una fase prèvia, sinó una part fonamental de la mateixa activitat. Per tant, l’habitual apartat de preparació queda aquí inclòs dins del desenvolupa­ment de l’activitat.


 

Desenvolupament de l'activitat

 

 

1. Animeu els participants a preparar una fira de noves tecnologies. Presenteu l’activitat com una fira alhora tradicional, perquè hi haurà estands, expositors, visitants, animació, etc., i innovadora, perquè s’hi exposaran d’una manera original tècniques i productes nous que tenen a veure amb les energies alternatives, l’estalvi (d’aigua, d’energia, de recursos...), el reciclatge, etc.

    

2. Dividiu el conjunt de participants en grups de 6-8 persones. Cada grup es responsabilitzarà de muntar un estand i s’organitzarà com una petita empresa autogestionada. Es poden assignar diversos papers: administrador (inventari de material, relacions amb el director de l’activitat, economia), encarregat/s d’obra (construcció de l’estand), decorador, responsable de comunicació (informació, relacions públiques, premsa) i coordinador general. S’ha d’insistir, no obstant això, que en una empresa petita tots han de col·laborar en totes les tasques en el moment que faci falta.

  

3. El contingut de cada estand haurà d’estar format pels elements següents:

– Plafons (un pel cap baix) d’informació bàsica on constarà l’explicació de la «filosofia» de l’estand i s’il·lustraran exemples i consells.

– Experiments mostra en què es demostren les possibilitats de realització pràctica i simple d’aquella filosofia.

– Altres informacions i suggeriments que puguin complementar les informacions bàsiques, suggerir altres experiments mostra, etc.

En l’apartat de documentació_necessària es donen materials bibliogràfics, recursos i suggeriments per omplir el contingut dels estands.

Pel que fa als experiments mostra , els 4 primers són probablement els més estimulants, però alhora els que tenen més complexitat i requereixen més temps.

A part dels experiments suggerits a l’activitat, se’n poden fer d’altres ideats durant la fase de planificació i disseny.

  

4. És necessari pautar el temps d’aquesta activitat, que ocupa més d’un dia. Les fases que cal tenir en compte són:

– Selecció de temes concrets i dels experiments mostra

– Planificació i disseny dels estands

– Recerca d’informació i materials

– Preparació dels plafons i dels experiments mostra

– Redacció i tramesa d’invitacions

– Redacció i realització dels fullets per repartir en els estands

– Construcció de l’estand

– Celebració de la fira amb assistència del públic invitat

– Valoració final. Possible repartiment de mencions i reconeixements.

  

5. Un cop decidit el contingut de l’estand, s’ha d’anar per feina. És interessant obtenir informació i procurar-se il·lustracions: diaris, revistes, cartells, fotocòpies de llibres, etc.

  

6. Per muntar els estands s’hauran d’utilitzar al màxim productes reciclats: caixes de cartó d’electrodomèstics poden servir per fabricar «taules» i «taulells», etc., i els cartons desplegats per fer plafons i panells. Cal recollir uns dies abans caixes de cartó de mides grans o altres materials que puguin ser útils.

   

7. L’apartat de comunicació és molt important i haurà d’incloure almenys dos elements:

– invitacions o anuncis per repartir entre companys, amics, pares, educadors, etc.

– fullets per repartir el dia de l’exposició resumint el contingut de l’estand i explicant els avantatges de les noves tecnologies.

Tant les invitacions com els fullets de propaganda s’han de fer amb paper reciclat. Si s’ha dut a terme prèviament l’activitat 22. Fes un bon paper, es pot utilitzar el paper que s’hi ha fabricat.

  

8. S’han de preparar uns fulls on cada visitant escollirà:

1) l’experiment mostra que li hagi semblat més interessant i suggerent

2) el millor estand

3) les millors informacions (més clares, més ben explicades i il·lustrades).

També es poden instal·lar en cada estand bústies de suggeriments perquè els visitants exposin altres experiments, expliquin l’aplicació d’altres tecnologies, etc.

  

9. Fase final. Un cop acabada l’exposició, s’ha de desmuntar, és clar: d’acord amb la seva filosofia, s’aprofitaran tots els materials reutilitzables i es dipositaran en els contenidors apropiats.

Dins de la setmana següent s’efectuarà la valoració final, per a la qual es poden considerar els aspectes següents:

Actualment malbaratem més del 50% de l’energia que es produeix, malgrat que fem servir fonts no renovables. Les solucions es troben, amb tota probabi­litat, en l’estalvi, en una major eficiència en els processos i en l’explotació de fonts d’energia renovables.

Sobre l’estalvi

És l’estalvi energètic una alternativa real? Estem disposats a estalviar? En què sí i en què no? De quines altres maneres es poden evitar pèrdues inútils d’energia? (aïllant edificis, reparant avaries, prevenint fuites, apagant llums i aparells quan no es fan servir, etc.).

Sobre l’eficiència

Pensem en general si un aparell és eficient abans de comprar-lo?

Comparem models? Heu sentit o llegit alguna cosa sobre si es treballa prou per millorar l’eficiència dels motors (dels cotxes, per exemple)?

Sobre les noves fonts d’energia

Tota l’energia prové del sol, ja sigui directament, ja sigui a través dels moviments de l’aigua o de l’aire, o a través dels éssers vius (els vegetals la capten i la transfereixen als animals). Tenint això en compte, de quantes maneres se’ns acudeix que podem aprofitar l’energia inexhaurible del sol? Busqueu entre tots exemples antics, moderns i futuribles. Quina solució us sembla més aplicable? Creieu que s’investiga prou? Coneixeu realitats actuals que funcionin amb tecnologies netes? Quina opinió en teniu? Fins a quin punt la investigació tecnològica pot solucionar els problemes ambientals? Quina és la seva importància? Hi ha alguns problemes que no pugui solucionar la tecnologia? Quines altres línies de treball són necessàries?

  

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: una setmana
Grup Grup: a partir de 15 participants
Materials Materials: caixes de cartó grans, plafons, retoladors, informació dels experiments mostra
Documentació necessària: Experiments, Informació plafons
Documentació addicional:
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, tecnologia
conceptes claus Conceptes clau: tecnologia, fonts d’energia renovables/no renovables, fonts alternatives, reciclatge, consum/estalvi d’aigua, desenvolupament sostenible
Altres conceptes Altres conceptes: compostatge, estil de vida, mitjans de comunicació
Procediments i valors Procediments i valors: comparació, experimentació, modelització, evocació, creació, disseny, organització, treball en grup; constància, cooperació, entusiasme, responsabilitat