Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


Desenvolupament pas a pas

 

Preparació

 

1. Imprimiu tantes vegades com necessiteu la il·lustració de l’apartat de documentació_necessària com grupets de 5 us surtin del total de participants.

    

2. Seleccioneu algunes de les paraules relacionades amb els temes ambientals que figuren al glossari i que trobareu a la documentació_necessària. A més de la definició «vertadera», n’heu de preparar per a cada paraula dues de «falses». Al final trobareu propostes de definicions falses per a 11 de les paraules del glossari. Podeu utilitzar altres paraules o altres definicions falses.

    

3. El nombre de paraules seleccionades ha de ser entre 8 i 12. És convenient que n'hi hagi almenys una de cada una de les cinc famílies representades per les vinyetes: ecologia (o ciència ambiental) / ecologisme (o consciència ambiental) / ecosistemes (elements i sistemes naturals) / problemàtica ambiental / gestió ambiental. No us oblideu d’incloure-hi també una paraula parany.

    

4. Prepareu a la pissarra un quadre resum com el que hi ha a l’apartat de documentació_necessària d'aquesta activitat per anotar les respostes i la puntuació dels grups.


 

Desenvolupament de l'activitat

 

1. Dividiu el grup en subgrups de cinc persones.

 

2. Cada grup tindrà una reproducció de la il·lustració i mirarà de col·locar adequadament les 6 paraules (que comencen amb «eco» o que duen l’adjectiu «ambiental»), cosa que en principi no ha de comportar cap dificultat. Hi ha una paraula que no té res a veure amb els temes ambientals. Passats uns moments, comproveu que tothom ho hagi resolt correctament i feu-ho esmenar, si cal.

 

3. El director del joc llegirà les paraules que ha seleccionat i una persona de cada grup les anotarà en un full en blanc. Seguidament caldrà agrupar aquestes paraules per famílies a partir de la il·lustració: les paraules que s’hagin anotat sota de cada vinyeta (cf. punt anterior) s'escriuran ara en el full i es comportaran com a «caps de família» amb les quals s’hauran de relacionar les que hagi llegit el director. Per exemple, si ha llegit la paraula «contaminació», caldrà relacionar-la amb «problemàtica ambiental». Advertiu que entre les paraules que es llegeixin hi pot haver alguna paraula parany. Tenen entre 3-4 minuts per resoldre-ho.

 

4. A continuació el director del joc llegirà les 3 definicions de cada una de les paraules seleccionades. A cada opció li correspon un número (1, 2, 3). Els integrants dels grups tenen un temps breu (un minut) per posar-se d’acord i anotar el número de la definició que els sembli l’encertada.

 

5. Un cop llegides totes les definicions, cada grup té encara l’opció de canviar alguna de les adjudicacions per famílies efectuades en el punt 3. Tingueu present que aquestes adjudicacions són en part convencionals, de manera que una paraula es pot adjudicar plausiblement a més d'una família.

 

6. Seguidament comença la fase comuna. El director pregunta al portaveu de cada grup quina és la definició escollida per a cada paraula i a quina família l’han atribuïda, i ho anota en el quadre resum. Probablement hi haurà paraules amb molta coincidència i altres amb molta varietat d’opinions.

 

7. A continuació s’obre un diàleg general entre tots els participants fent els passos següents:

– es trien algunes paraules en què hi hagi hagut coincidència i que algú expliqui per què s’han inclinat per aquella definició i han rebutjat les altres dues

– es trien algunes paraules en què s’hagi optat per definicions divergents i se suscita un debat entre els defensors dels diversos punts de vista

– es considera de manera semblant la coincidència i la divergència en l’atribució de les paraules a cada família.

 

8. El joc s’acaba reconeixent el grup que ha tingut més encerts. La puntuació s’anota en el quadre resum d’acord amb el barem següent:

– 2 punts per cada paraula amb la definició encertada

– 1 punt suplementari per cada paraula encertada minoritàriament (hi ha hagut més grups que l’han fallada que no que l’han endevinada, per tant l’encert es considera més difícil i valuós)

– 1 punt per cada paraula atribuïda correctament a la seva família.

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments


 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a patir de 12 anys
Durada Durada: 60 minuts
Grup Grup: fins a 30-40 participants
Materials Materials: per a un grup de 25 persones: 5 còpies de la il·lustració, 5 fulls en blanc, guix i pissarra (opcional)
Documentació necessària: Il·lustracionsGlossariQuadre resum
Documentació addicional:
Espai: interior o exterior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, llengua
conceptes claus Conceptes clau: atès que és un exercici sobre els conceptes, no és pertinent destacar-ne cap en particular
Altres conceptes Altres conceptes:
Procediments i valors Procediments i valors: aanàlisi, definició, classificació, comparació, lectura, argumentació, verificació, expressió oral, treball en grup; esperit crític, reflexió, rigor