Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 

Avaluació  

Per estructurar exercicis d'avaluació suggerim que els participants:

  • expliquin quins avantatges i quins inconvenients té l'ús de l'alumini
  • esmentin tres o més usos en què trobin necessària i justificada la producció d'alumini
  • calculin aproximadament quantes llaunes de begudes d'alumini llencen individualment en un any i expliquin si estan per sobre o per sota de la mitjana de llaunes llençades en un any a Catalunya (13 quilos de llaunes hab/any) i per què creuen que és així.

 
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: de 60 a 90 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: per a cada grup: fotocòpies dels fulls núm. 1 i 2, paper i material per escriure. Per als més grans (a partir de 13-14 anys) també les fotocòpies dels fulls núm. 3 i 4
Documentació necessària: Full núm. 1, Full núm. 2, Full núm. 3, Full núm. 4
Documentació addicional: Informació alumini
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, tecnologia
conceptes claus Conceptes clau: explotació de recursos, ús sostenible de recursos, alumini, indústria de l’alumini, impacte sobre el medi, contaminació, residus industrials, reutilització i reciclatge, minimització de residus
Altres conceptes Altres conceptes: primeres matèries, tecnologia, mineria, consum/estalvi d’aigua, consum/estalvi d’energia, residus tòxics i perillosos, riscs per a la salut, consum, implicació personal
Procediments i valors Procediments i valors: associació, lectura, maneig d’informació, establiment de relacions causa/efecte i entre elements, consideració de tendències, argumentació, valoració, expressió oral i escrita, organització, treball en grup; responsabilitat