Objectius

  

L’activitat pretén ajudar a:

  • reflexionar sobre l’ús banal que fem de determinats materials d’alta qualitat, com és l’alumini
  • conèixer alguns impactes de l’extracció i la transformació de minerals en producte i el consum d’energia que comporten aquests processos
  • repensar la necessitat real de determinats béns de consum en relació amb els beneficis que efectivament ens proporcionen i en relació amb el seu cost ambiental i energètic
  • disminuir l’ús d’envasos no retornables
  • suscitar la col·laboració en el reciclatge dels materials dipositant-los als contenidors apropiats.

Activitat

 

L’activitat permet als participants triar el final d’una història. Una història, tanmateix, que primer caldrà reconstruir a partir de fragments perduts qui sap on… Trobar-los potser ens obligarà a superar alguna prova. Oi que és apassionant?

 

Objectius Què cal saber Desenvolupament pas a pas Avaluació

Suggeriments

 
Pàgina 1 de 5
Descarrega l'activitat      
Edat Edat: a partir de 12 anys
Durada Durada: de 60 a 90 minuts
Grup Grup: fins a 30/40 participants
Materials Materials: per a cada grup: fotocòpies dels fulls núm. 1 i 2, paper i material per escriure. Per als més grans (a partir de 13-14 anys) també les fotocòpies dels fulls núm. 3 i 4
Documentació necessària: Full núm. 1, Full núm. 2, Full núm. 3, Full núm. 4
Documentació addicional: Informació alumini
Espai: interior
matèries Matèries: ciències naturals i socials, tecnologia
conceptes claus Conceptes clau: explotació de recursos, ús sostenible de recursos, alumini, indústria de l’alumini, impacte sobre el medi, contaminació, residus industrials, reutilització i reciclatge, minimització de residus
Altres conceptes Altres conceptes: primeres matèries, tecnologia, mineria, consum/estalvi d’aigua, consum/estalvi d’energia, residus tòxics i perillosos, riscs per a la salut, consum, implicació personal
Procediments i valors Procediments i valors: associació, lectura, maneig d’informació, establiment de relacions causa/efecte i entre elements, consideració de tendències, argumentació, valoració, expressió oral i escrita, organització, treball en grup; responsabilitat