Prefaci

 

Amb el convenciment que és objectiu de l’educació contribuir a formar persones capaces de fer front als reptes del futur, fa més de quinze anys que des de l’Institut d’Educació es promouen projectes educatius entorn de la complexa problemàtica socioambiental que tenim plantejada. En efecte, ha transcorregut ja molt de temps des d’aquells inicis dels programes d’educació ambiental a l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona que, amb algunes propostes innovadores, tractaven de donar resposta a les naixents inquietuds de la ciutadania per comprendre millor funcions i disfuncions del medi ambient.
  
En els moments actuals, quan s’identifiquen problemes que afecten el conjunt del planeta, quan els diferents agents i sectors ens fem progressivament conscients de la responsabilitat que hi tenim, i quan les ciutats, en particular, comencen a consensuar i assajar solucions locals per contribuir a minimitzar els conflictes globals a través del desenvolupament de l’Agenda 21, la capacitació de les persones per prendre part activa en la recerca de solucions apareix com un element clau. Més que mai, el desenvolupament de capacitats personals i l’enfortiment de la motivació i el coratge necessaris per a l’aplicació productiva d’aquestes capacitats semblen estratègies adequades per iniciar amb bon peu el segle que estem a punt d’encetar.
   
Avui, doncs, l’Institut d’Educació continua treballant per impulsar l’educació ambiental a la ciutat. Amb la clara consciència que sovint el que ens impedeix avançar no és pas la manca d’idees o d’objectius, sinó l’escassetat d’eines pràctiques i recursos concrets, des de l’Institut ens esforcem a subministrar als educadors i educadores ajudes reals en la seva feina.
   
En aquesta línia s’inscriu el llibre que presentem. Es tracta d’una guia molt versàtil, en la qual trobareu una nodrida col·lecció de suggeriments de treball pràctic organitzada en 50 activitats que cobreixen les principals qüestions socioambientals. Cada una conté una síntesi d’informació, veritablemet útil per introduir el tema, però sobretot presenta sorprenents propostes d’escenaris i arguments per estimular els nois i noies a raonar i a considerar les qüestions amb totes les seves conseqüències.
   
Cal dir que aquest material és fruit d’un llarg esforç, en el qual han contribuït moltes persones i diverses institucions. Entre aquestes hem de fer esment en primer lloc del Ministeri de Medi Ambient, que es féu càrrec de produir i editar una guia d’activitats d’educació ambiental en castellà que és el referent més immediat d’aquesta obra; i en segon lloc, de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que prestà un suport decisiu tant a la guia en castellà com a aquesta edició. La llista de persones que hi han col·laborat seria interminable, però  voldríem fer menció, encara que sigui d’una manera genèrica, del col·lectiu de professionals de l’educació i dels nois i noies que dugueren a terme les activitats durant el període d’experimentació: això ha permès introduir millores en la guia i avalar-ne la validesa.
  
Només em resta encoratjar els educadors i educadores a treballar en educació ambiental i desitjar-los que aquesta guia d’activitats els resulti útil i estimulant per dur a terme aquesta comesa avui tan indispensable.

Signa de Eulàlia Vintró

                                                           Eulàlia Vintró i Castells
Segona Tinenta d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona
Presidenta de l’Institut d’Educació