Auditoria de residus al barri

A la sortida del centre on estudien, un noi i una noia tornen cap a casa. De camí, mentre conversen, es produeixen un seguit de situacions que posen de manifest com podem eliminar els residus: un paper d'embolcall que cal llençar, les deixalles domèstiques, els electrodomèstics de rebuig i fins i tot el problema dels excrements de gossos. També el context introdueix la problemàtica dels plàstics i en les bosses d'aquest material que s'utilitzen als comerços.

La situació en el qual es presenta la recerca planteja el cas d’un noi que pateix acúfens, una alteració de l’oïda que consisteix en la percepció de sons sense que hi hagi una causa externa que els provoqui. Després del cap de setmana de la Festa Major, tres companys de la mateixa classe d’un institut de la ciutat es posen a xerrar durant l’estona d’esbarjo. Un d’ells acaba d’arribar perquè de bon matí ha hagut d’anar al metge a causa dels acúfens que el molesten des de fa dos dies.

La situació en el qual es presenta la recerca planteja el cas d’un noi que pateix acúfens, una alteració de l’oïda que consisteix en la percepció de sons sense que hi hagi una causa externa que els provoqui. Després del cap de setmana de la Festa Major, tres companys de la mateixa classe d’un institut de la ciutat es posen a xerrar durant l’estona d’esbarjo. Un d’ells acaba d’arribar perquè de bon matí ha hagut d’anar al metge a causa dels acúfens que el molesten des de fa dos dies.
 

 

La situació que acabes de llegir podria estar treta de la realitat quotidiana al nostre país. Servirà de referent per a realitzar el nostre projecte de recerca. El treball de camp se centrarà en el barri on s'ubica el centre educatiu i probablement la nostra llar.

En primer lloc caldrà que ens organitzem en petits grups de 4 persones. En segon lloc definirem què podem investigar. Cal no perdre de vista que la recerca s'ha de plantejar en forma de preguntes a investigar:

Es proposen dues recerques relacionades que ajudaran a conèixer l'estat de la qüestió referida als residus al barri. Ambdues corresponen a un model de treball de camp i per facilitar-ho subdividim les qüestions en dos blocs. Depenent del nombre d'estudiants del grup classe poden haver dos o tres grups que realitzin una recerca i altres dos o tres, que facin l'altra recerca.On es localitza la recollida de residus al barri?

-    En quins llocs del barri hi ha contenidors selectius de residus? I papereres?
-    En quin estat es troben?
-    Cada quan es buiden?
-    Quins altres residus apareixen tot sovint al costat dels contenidors?
-    On hi ha contenidors per residus especials (piles i acumuladors de bateries)?
-    Hi ha punts verds fixos al barri? On?
-    Hi ha punts verds mòbils al barri? On s'ubiquen i quin dia i hores hi són?
-    On va a parar cada fracció de residu diferent?
-    Quin és l'estat dels parcs del barri (pel que fa als residus)?
-    Quin és l'estat dels carrers del barri (pel que fa als residus)?

Com elimina els residus la gent del barri?

-    Quins hàbits té la població pel que fa a la recollida selectiva de residus? Hi ha diferències en relació a l’edat i el sexe?
-    Com s'utilitzen els contenidors de residus?
-    Es llencen altres residus al costat dels contenidors?
-    Coneix els punts verds fixos i mòbils la població? com els utilitzen?
-    Com percep la problemàtica dels residus la població?
-    On es llencen els residus especials (piles, acumuladors d'energia)?
-    Quina avantatges i inconvenients suposen l'eliminació selectiva de residus?
-    Com es comporta la gent (pel que fa als residus) als parcs del barri?


 

Podríem subdividir les qüestions en dos blocs, de manera que a cada grup de quatre hi hagi una parella que investiga cada bloc. Així, doncs a cada grup hi haurà dos experts en cada bloc: una parella en La contaminació sonora, és realment un problema al nostre municipi? I una altra en Quines interrelacions hi ha entre el trànsit i la contaminació sonora?

 

Abans d’iniciar la recerca caldrà que penseu en una possible resposta a la pregunta o preguntes que us heu plantejat. Aquests tipus de respostes s’anomenen  hipòtesi i les elaborareu a partir dels coneixements, les idees i les prediccions que sou capaços de fer. Les hipòtesis ens orientaran sobre les accions que cal realitzar per obtenir les dades. Aquestes hipòtesis, respostes probables a les preguntes plantejades inicialment, són les que les dades obtingudes a la recerca us han de permetre confirmar o rebutjar. Per això les formularem sempre començant de la següent manera: “Potser....” 

Veiem alguns exemples:

- Potser hi ha suficients contenidors de residus selectius i papereres al nostre barri.
- Potser no es buiden amb la periodicitat necessària.
- Potser la gent aprofita els contenidors per llençar altres residus.
- Potser la gent no coneix prou la ubicació dels punts verds fixos i mòbils.
- Potser hi ha molta gent que no llença els residus especials als contenidors adequats.
- Potser una fracció important de la població encara no ha pres consciència de la importància de separar els residus.
- Potser la gent llença més residus als espais oberts (parcs) del barri
- Potser alguns propietaris de gossos no recullen els excrements d'aquests.

 

Obtenció de dades                  

En les dues recerques que es proposen predomina el treball de camp. En un cas fet al carrer, explorant el terreny, per localitzar on s'ubiquen els contenidors de residus selectius, les papereres, els punts verds, però també elaborant mapes amb el Google maps o altres programes. En el cas dels grups que investiguin els hàbits i conductes de la població referides als residus, caldrà centrar l'atenció més en una investigació basada en les enquestes i en l'observació directa.

També caldrà treballar amb dades bibliogràfiques i obtingudes per internet. La cerca d’informació a webs us pot proporcionar dades sobre els residus a Catalunya, el reciclat i la reutilització, però també sobre els punts verds fixos i mòbils (o els punts verds mòbils escolars que alguns ajuntaments han posat en marxa).

Podria resultar interessant, per a tots els grups, realitzar una sortida escolar a un ecoparc, per conèixer de primera mà el tractament dels diferents tipus de residus. 

Tot seguit es donen algun enllaços que poden resultar útils per les recerques:

 


Processament de les dades          

Aquesta recerca probablement us aportarà molt material gràfic: fotografies, mapes d'ubicació dels contenidors, taules i gràfics. També s'hauran de realitzar alguns càlculs estadístics senzills, especialment amb les dades obtingudes de les enquestes.

Una proposta d’organització podria ser que als grups que fan la mateixa investigació hi hagin "experts" que s'encarreguin d'investigar els mateixos aspectes. Un model cooperatiu de treball és que els experts encarregats de les mateixes qüestions, col·laborin entre sí a la recerca, tot i formar part d'altres grups, de manera que, per exemple, puguin elaborar les mateixes enquestes (la qual cosa farà que els resultat siguin comparables). O en els altres grups de l'altra recerca uns puguin fer una part del barri i els altres una altra i compartir els resultats.

 

La interpretació i discussió dels resultats es farà en cada grup i hauran d’elaborar-se unes conclusions. Bàsicament, les conclusions són les respostes que, a partir de la recerca, s'han trobat per a les preguntes plantejades. Aquestes respostes permetran validar o descartar les hipòtesis formulades.

Trucs per fer una bona conclusió  

  1. Fer un primer paràgraf d'introducció de les conclusions, com per exemple: "Un cop hem fet la recerca d'informació, seleccionat la informació important i contrastar-la en enquestes, es van obtenir uns resultats que ens permet presentar el següent conjunt de conclusions:"
  2. Heu de realitzar les conclusions en base dels objectius específics (o hipòtesi), heu de tenir tantes conclusions com a objectius específics havíeu plantejat a l'inici de la recerca.
  3. Heu de ser molt clars pel que fa a assenyalar que aquesta conclusió es refereix a aquest objectiu. S'ha de ser emfàtic i segur en el que afirmes. Fins hi tot ho pots acompanya d'algunes dades.
  4. No podeu incloure una cita d'un autor, és més senzill i entenedor si ho feu amb les vostres paraules.

 

 

Cada grup elaborarà una memòria de la seva recerca. Ha de ser un treball breu, d'unes 10 pàgines, que contingui, en un dels casos, mapes del barri amb la localització dels contenidors selectius de deixalles i la ubicació dels punts verds (fixos o mòbils). En l'altre cas haurà de contenir un informe amb les conclusions sobre les conductes de les persones del barri respecte als residus. 

Cada grup també elaborarà una presentació, per exemple en format Powerpoint, que pot penjar en algun espai web del centre o aula virtual (tipus moodle) i en farà una explicació oral.

Les presentacions poden ser més o menys pautades, però haurien de respondre a una seqüència dels tipus: Què volíem investigar? Com ho hem fet? i Què hem trobat?

Resulta interessant organitzar una sessió tipus simposi, en la qual cada grup presenta la seva recerca i amb torn de preguntes posterior a les exposicions.
 

Si has experimentat amb el recurs i vols deixar el teu comentari, o simplement vols opinar sobre aquest, pots fer-ho clicant el hipervincle inferior. El teu comentari quedarà registrat fins que l'administrador del web el validi per ser publicat. Tindrem en compte les vostres aportacions en futures actualitzacions i desenvolupaments.

Agraïm la vostra participació per avançat

 

 


Recomana'ns a