Essers vius alla aki

Una colla d'alumnes, durant l'estona d'esbarjo, discuteixen sobre la presencia d'alguns animals i plantes que comparteixen l'espai del pati amb ells.


 

 

A partir de la lectura dels contextos i de les qüestions i reflexions que ens poden inspirar, iniciarem el nostre projecte de recerca.En primer lloc, caldrà que ens organitzem en petits grups de tres o quatre persones.

En segon lloc, definirem què podem investigar. Recordeu que heu de plantejar la recerca en forma de preguntes a investigar:

Les qüestions a partir de les quals es vertebra la recerca es poden subdividir en tres blocs. Una possible forma d’organització és que a cada grup de quatre hi hagi dos subgrups de dues persones que investiguin una o més preguntes de dos dels blocs, o bé, depenent de la pregunta o preguntes de recerca plantejades, que cada subgrup s’encarregui d'un bloc determinat. Els blocs de possibles qüestions a investigar que es proposen són els següents:


Els "altres" éssers vius que viuen amb nosaltres

1.  Quines són les plantes i els animals més comuns que conviuen en el nostre entorn immediat... a casa, al carrer, a l'escola, als parcs i jardins?
2.   Viuen també altres ésser vius que no siguin plantes o animals en el nostre entorn? Quins?


Les plantes "d'aquí i d'allà"

1.  Quines especies de plantes que hi ha als carrers o als parcs i jardins no són pròpies de la nostra regió mediterrània?
2.  Com han arribat algunes d'aquestes plantes? Com s'han introduït?
3.  Quines es poden considerar espècies invasores?
4.  Quin és l'impacte que poden generar aquestes espècies al nostre medi natural?Els animals "d'aquí i d'allà"

1.  Quines espècies d'animals que viuen en el nostre entorn no són pròpies dels nostres ecosistemes?
2.  Com han arribat alguns d'aquests animals? Com s'han introduït?
3.  Quines es poden considerar espècies invasores?
4.  Quin és l'impacte que poden generar aquestes espècies al nostre medi natural?

     

 

Abans d’iniciar la recerca caldrà que penseu en una possible resposta a la pregunta o preguntes que us heu plantejat. Aquests tipus de respostes s’anomenen  hipòtesi i les elaborareu a partir dels coneixements i idees que teniu sobre els aspectes i temes que preteneu investigar.

Seran respostes que més tard el vostre procés de recerca haurà de comprovar si són certes o bé rebutjar total o parcialment perquè no són correctes. Per això, com d’entrada no sabem si són encertades, les formularem sempre en condicional començant de la següent manera: “Potser....”

“Potser una bona part de les espècies d'arbres dels nostres parcs i jardins són originàries d'altres continents".

“Potser algunes espècies d'animals que vénen d'ecosistemes d'altres llocs del planeta tenen un impacte negatiu sobre el nostres ecosistemes".

 

Obtenció de dades                  

Cada grup podrà fer servir diferents mètodes de treball. Com a font d’informació disposarem de llibres, articles i pàgines de web, però sobretot hi haurà la possibilitat de fer treball de camp. Una o diverses sortides als parcs, jardins o entorns naturals propers per identificar i fer inventaris d'arbustos, arbres i alguns animals típics de l'àmbit urbà (en cas que visqueu a una ciutat).

Si el centre educatiu disposa de zona enjardinada, també pot resultar interessant estudiar la diversitat d'aquests espais.

Alguns webs que poden resultar interessants per realitzar aquesta recerca sobre la biodiversitat:

Guies de fauna i flora de diferents localitats de Catalunya:

 

Parcs i jardins de la ciutat de Barcelona:

Parcs naturals de Catalunya:

Biodiversitat a Catalunya:

Espècies invasores:

 

Processament de les dades          

Els resultats dels inventaris (en cas que s'hagin fet) i les dades numèriques obtingudes es poden representar amb taules i gràfics, després de realitzar alguns càlculs estadístics senzills. Pot resultar útil indicar amb mapes (per exemple amb Google maps) la localització dels parcs i jardins, o les espècies singulars identificades.

Si heu optat per formar grups “d’experts” de cada bloc, és a dir, aquelles persones encarregades de les mateixes preguntes o de preguntes semblants d’un determinat bloc, és important que col·laborin entre ells per compartir les dades. D’aquesta manera podem obtenir mostres de dades més àmplies i representatives.

 

 

 

La interpretació i discussió dels resultats es realitzarà en cada grup i hauran d’elaborar-se unes conclusions (que bàsicament són les respostes acurades de les preguntes plantejades, les quals permeten validar o descartar la hipòtesi formulada).

Si heu treballat en grups “d’experts” durant la primera part de la recerca és molt important que poseu en comú i us expliqueu bé els resultats obtinguts per tal d’establir les relacions necessàries entre les diferents parts de la recerca i poder elaborar unes conclusions adequades entre tots.

Trucs per fer una bona conclusió  

  1. Fer un primer paràgraf d'introducció de les conclusions, com per exemple: "Un cop hem fet la recerca d'informació, seleccionat la informació important i contrastar-la en enquestes, es van obtenir uns resultats que ens permet presentar el següent conjunt de conclusions:"
  2. Heu de realitzar les conclusions en base dels objectius específics (o hipòtesi), heu de tenir tantes conclusions com a objectius específics havieu plantejat a l'inici de la recerca.
  3. Heu de ser molt clars pel que fa a assenyalar que aquesta conclusió es refereix a aquest objectiu. S'ha de ser emfàtic i segur en el que afirmes. Fins hi tot ho pots acompanya d'algunes dades.
  4. No podeu incloure una cita d'un autor, és més sencill i entenedor si ho feu amb les vostres paraules.
 

Cada grup elaborarà una breu memòria de la seva recerca. No hauria de tenir més de deu pàgines i no hi ha d'aparèixer res enganxat ni copiat (excepte algunes imatges o mapes); Limitem l’extensió de la memòria perquè convé que tots els textos siguin elaborats per vosaltres a partir de la recerca que heu realitzat.

Cada grup també elaborarà una presentació, per exemple en format Powerpoint, que pot penjar en algun espai web del centre o aula virtual (tipus moodle) i en farà una explicació oral a la resta de companys i companyes.

Les presentacions poden ser més o menys pautades, però haurien de respondre a una seqüència dels tipus: Què volíem investigar? Com ho hem fet? Què hem trobat? Què hem après?

Seria molt interessant que les presentacions s'estructuressin en forma simposi, és a dir, que cada grup presenti la seva recerca i després es realitzi el torn de preguntes.


 

Si has experimentat amb el recurs i vols deixar el teu comentari, o simplement vols opinar sobre aquest, pots fer-ho clicant el hipervincle inferior. El teu comentari quedarà registrat fins que l'administrador del web el validi per ser publicat. Tindrem en compte les vostres aportacions en futures actualitzacions i desenvolupaments.

Agraïm la vostra participació per avançat

 


Recomana'ns a