Simposi de Biodiversitat

Un professor proposa als seus alumnes una recerca justament sobre una espècie amenaçada d'un continent concret. Proporciona als alumnes alguna pista sobre com fer la recerca i reparteix, a sorts, el continent o regió biogeogràfica al qual pertany l'espècie en perill que ells hauran de trobar i sobre la qual es farà la investigació.


 

 

A partir de la lectura dels contextos i de les qüestions i reflexions que ens poden inspirar, iniciarem el nostre projecte de recerca.

Prenent com a referència el context que es presenta la proposta consisteix en reproduir la mateixa situació a l'aula. Organitzar la classe en grups, cada grup tindrà un continent assignat i haurà de triar una espècie en perill d'extinció o amb l'hàbitat seriosament amenaçat.

En primer lloc caldrà que ens organitzem en petits grups de 3 o 4 persones.

En segon lloc caldrà definir la recerca i assignar tasques a cada component del grup. Recordeu que cal plantejar la recerca en forma de preguntes a investigar:

Es proposa que cada grup investigui una part comuna referida a als problemes que afecten globalment la biodiversitat, i una part específica sobre l'espècie concreta d'animal en perill d'extinció.

Una possible forma d’organització és que a cada grup de quatre hi hagi dos subgrups de dues persones que investiguin una o més preguntes de cada bloc, o bé, depenent de la pregunta o preguntes de recerca plantejades, que cada subgrup s’encarregui d'un bloc determinat.

Els blocs comuns i específics que es proposen són els següents:
Recerca comuna de tots els grups

1.   En què consisteix la desforestació i quins territoris del planeta estan més amenaçats?

2.   En què consisteix la desertització i quines regions del planeta estan més amenaçades?

3.   Com pot afectar el canvi climàtic a la biodiversitat?

4.   Què és la pèrdua de biodiversitat? Quines regions de la Terra perden actualment més biodiversitat?

5.   Quins biomes hi ha a la Terra?


Recerca específica de cada grup

1.  Quines són les característiques del bioma que ens toca investigar?

2.  Quins problemes ambientals afecten especialment el bioma que investiguem?

3.  Quines característiques té l'espècie que investiguem? De què s'alimenta? Com es reprodueix?

4.  Per quin motiu està amenaçada o en perill d'extinció?

5.  Què es pot fer per evitar aquesta amenaça?

 

     

 

Abans d’iniciar la recerca caldrà que penseu en una possible resposta a la pregunta o preguntes que us heu plantejat. Aquests tipus de respostes s’anomenen  hipòtesi i les elaborareu a partir dels coneixements i idees que teniu sobre els aspectes i temes que preteneu investigar.

Seran respostes que més tard el vostre procés de recerca haurà de comprovar si són certes o bé rebutjar total o parcialment perquè no són correctes. Per això, com d’entrada no sabem si són encertades, les formularem sempre en condicional començant de la següent manera: “Potser....”

“Potser a les zones tropicals la biodiversitat és més gran, però també està més amenaçada i hi ha més espècies en perill d'extinció".

“Potser gran part de les extincions d'espècies i amenaces a la biodiversitat són degudes als impactes de les activitats humanes".

 

Obtenció de dades

Cada grup podrà fer servir diferents mètodes de treball. Com a font d’informació disposarem de llibres, articles i pàgines de web. L'únic treball de camp possible seria una sortida al Zoològic de Barcelona, on podríem trobar alguna espècie en perill d'extinció o que estigui relacionada amb la que estudia cada grup a la seva recerca.

Alguns webs que poden resultar interessants per realitzar aquesta recerca sobre la biodiversitat:


Sobre aspectes generals de la biodiversitat:

Biodiversitat a Catalunya:

Sobre biomes de la Terra:

Sobre desforestació i desertització

Sobre canvi climàtic i biodiversitat

Sobre animals en extinció:

En cas de fer una sortida al zoo 

Processament de les dades

Els resultats de la recerca es poden representar en mapes, gràfics i taules i pot contenir dibuixos originals. Pot resultar útil, en el cas del mapes utilitzar eines com ara Google Maps o Google Earth per a la localització concreta dels hàbitats de les espècies investigades.

Si heu optat per formar grups “d’experts” del bloc de preguntes comunes, és a dir, aquelles persones encarregades de les mateixes preguntes, és important que col·laborin entre ells per compartir les dades. D’aquesta manera, a banda del que suposa aprendre treballant cooperativament, podem obtenir dades més àmplies i representatives.


 


 

La interpretació i discussió dels resultats es realitzarà a cada grup i hauran d’elaborar-se unes conclusions (que bàsicament són les respostes de les preguntes plantejades). Si heu treballat una part de la recerca en grups “d’experts” és important que es posin en comú i ens expliquem bé els resultats obtinguts per tal d’establir les relacions necessàries entre les diferents parts de la recerca i poder elaborar unes conclusions adequades entre tots.

Trucs per fer una bona conclusió  

  1. Fer un primer paràgraf d'introducció de les conclusions, com per exemple: "Un cop hem fet la recerca d'informació, seleccionat la informació important i contrastar-la en enquestes, es van obtenir uns resultats que ens permet presentar el següent conjunt de conclusions:"
  2. Heu de realitzar les conclusions en base dels objectius específics (o hipòtesi), heu de tenir tantes conclusions com a objectius específics havieu plantejat a l'inici de la recerca.
  3. Heu de ser molt clars pel que fa a assenyalar que aquesta conclusió es refereix a aquest objectiu. S'ha de ser emfàtic i segur en el que afirmes. Fins hi tot ho pots acompanya d'algunes dades.
  4. No podeu incloure una cita d'un autor, és més sencill i entenedor si ho feu amb les vostres paraules.
 

Cada grup elaborarà una presentació, per exemple en format power point, que caldrà exposar a la resta de companys i companyes en el Simposi de Biodiversitat a la Terra: espècies en perill d'extinció que fareu en acabar les tasques de grup. Aquestes presentacions les podeu també penjar en algun espai web del centre o en aula virtual (tipus moodle).

Les presentacions poden ser més o menys pautades, però haurien de respondre a una seqüència dels tipus: Què volíem investigar? Com ho hem fet? i Què hem trobat? Seria molt interessant que les presentacions tinguessin una temporització com les dels simposis, on cada grup presenta primer la seva recerca i després hi ha torns de preguntes, on qualsevol dels oients pot demanar aclariments sobre aspectes que vol aprofundir sobre el problema o problemes que es van plantejar i la recerca en concret que s’ha realitzat.

A banda de les presentacions, cada grup elaborarà una breu memòria de la seva recerca. Aquesta no hauria de tenir més de 10 pàgines i que no hi hagi res enganxat i copiat (excepte algunes imatges); per això limitem l’extensió de la memòria. 

Si has experimentat amb el recurs i vols deixar el teu comentari, o simplement vols opinar sobre aquest, pots fer-ho clicant el hipervincle inferior. El teu comentari quedarà registrat fins que l'administrador del web el validi per ser publicat. Tindrem en compte les vostres aportacions en futures actualitzacions i desenvolupaments.

Agraïm la vostra participació per avançat

 


Recomana'ns a