Learn Kaau

Com aprendre “Urbanisme Avançat”, en un món que s’està urbanitzant i globalitzant ràpidament?

En un món que s’està urbanitzant i globalitzant ràpidament, és àmpliament reconegut que és crucial facilitar una educació transversal, inter o transdisciplinari basada en un coneixement global, però també local, coneixement que poden ser adquirits a través de metodologies actives d’aprenentatge que es basen en la realització projectes o en la solució de problemes o reptes. Moltes d’aquestes metodologies estan orientades a la pràctica i / o a l’experimentació en laboratoris urbans “living labs” que faciliten la superació de les barreres tradicionals: els contextos institucionals i disciplinaris.

En les últimes dècades, dues tendències han reforçat, fins a cert punt, el compromís local i regional de les universitats. La primera es deu a una pressió social àmplia sobre les universitats perquè es “comprometin” amb la societat, associades amb nous esquemes d’incentius que animen a les universitats a desenvolupar més vincles amb socis locals i regionals. Segon, un nombre creixent d’universitats han adoptat mètodes d’aprenentatge basats en projectes i / o basats en problemes, en els quals els estudiants aprenen treballant en problemes de la vida real. (VanWiden, Programa URBACT, 2001).

Ersília Foundation ha identificat enfocaments innovadors per aprendre i ensenyar planificació urbana

Leave a Reply

Your email address will not be published.