inici Jordi Sargatal Congost de Mont-rebei Les Planes de Son Port d'Arnes Llacuna de l'Aufacada Muntanya d'Àlinyà més recerques

Una de les llacunes litorals més grans i valuoses de tot el Delta és l'Aufacada. Aquesta llacuna, i els aiguamolls que l'envolten, situada vora una antiga desembocadura de l'Ebre (la Gola de Migjorn) és una de les que mantenen una qualitat ecològica més elevada, tot i haver sofert una forta reducció els darrers decennis per la transformació de l'entorn en arrossars.

Hi trobem una gran diversitat d'ambients i de comunitats vegetals, d'acord amb la salinitat i profunditat de les aigües i de la seva proximitat al mar: canyissars, joncedes, salicornars i vegetació de dunes.

Com a tots els aiguamolls, els ocells són la fauna més visible i destacable. A l'Aufacada hi ha algunes de les colònies d'ocells aquàtics més importants del Delta i de tota la Península. Hi destaquen els ardeids com el martinet ros i l'agró roig, l'acolorida polla blava, l'ànec xibec o els gràcils fumarell carablanc i fumarell negre. A l'hivern hi ha una elevada concentració d'aus aquàtiques. Lligades a l'aigua, també hi ha nombroses espècies de peixos, com els endèmics fartet i samaruc, amfibis, espiadimonis i moltes més.

http://obrasocial.caixacatalunya.es

espai inferior
 

Estudi del plàncton de la Llacuna d’Aufacada

imatge espai

El plàncton són tots aquells organismes microscòpics que viuen a l’aigua (tant marina com continental). Es classifiquen en fitoplàncton i zooplàncton segon si són animals o vegetals. De la mateixa manera que en el medi terrestre trobem una alternança d’espècies marcades per les diferents estacions climàtiques , els organismes que formen el plàncton també presenten un cicle que sovint és poc conegut.

L’objectiu d’aquesta proposta és l’estudi de les espècies majoritàries que formen part del plàncton al llarg de les diferents èpoques de l’any. Aquest estudi es pot fer de manera paral·lela amb l’estudi del plàncton de la Llacuna d’Aufacada i amb l’estudi del plàncton de les aigües continentals. La comparació dels resultats d’aquests tres estudis pot ser molt interessant si es comparen les espècies de cadascuna de les tres àrees d’estudi.

Pots començar la recerca per aquí...

Què es el plàncton?
http://profesores.sanvalero.net/~w0548/mareasrojas.html
El zooplàncton
http://blocs.xtec.cat/epsavidaalmar/5-el-zooplancton/
Red de fitoplancton
http://www.chaco.gov.ar/APA/institucional/ambiental/Red%20de%20fitoplancton.jpg
El fitoplàncton
http://blocs.xtec.cat/epsavidaalmar/4-el-fitoplancton/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estructura de les comunitats vegetals: Terra Baixa (*)

imatge espai

La configuració dels boscos no és una quelcom trivial i atzarós. Respon a la pressió biològica dels factors ambientals majoritàriament abiòtics. El resultat d’aquesta pressió és la selecció de les espècies més ben adaptades a l’ambient. Les comunitats doncs, indicadors de les condicions ambientals.

Normalment el paisatge el classifiquem en tres grans grups: muntanya alta, muntanya mitjana i muntanya baixa, que responen principalment a unes determinades condicions d'altura, temperatura i pluviositat.

L’objectiu d’aquesta pràctica és analitzar l’estructura del bosc: determinar les espècies principals de cada estrat i comparar-les amb les espècies que formen els estrats de les altres tipologies de muntanya: muntanya mitjana i alta muntanya.

Pots començar la recerca per aquí...

El medi natural del Bages
http://ichn.iec.cat/bages/index/index.htm

Lecciones hipertextuales de botánica
http://www.unex.es/polen/LHB/index.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estudi qualitatiu de la fauna de micromamífers

imatge espai

Lloc: Llacuna de l’Aufacada
L’objectiu de l’estudi és inventariar les espècies de micromamífers de la zona. En cas que es pogués obtenir regularment egagròpiles d’un mateix indret es podria plantejar de fer un cens (estudi quantitatiu).

Mètode: Detectar un niu d’òliba (Tyto alba). Recollir les egagròpiles que diàriament l’animal fa i determinar les espècies de micromamífers que configuren la seva dieta.
La importància de l’òliba rau en el fet que té un hàbitat molt ampli i només necessita àrees de prats i antigues cabanes de pastor per a viure. A més, la seva dieta és molt poc específica i per tan reflecteix objectivament l‘abundància de les seves preses.

Atenció: Per a la realització d’aquesta activitat s’ha de fer una feina prèvia per assegurar l’existència de com a mínim un individu d’òliba a la zona.

Pots començar la recerca per aquí...

Què son les egagropiles?
http://www.xtec.cat/cdec/intercanvi/egagropiles/egagropiles.htm
Exemple anàlisi de les egagropiles
http://ciencies.udg.es/ciencies/depart/ccaa/zoologia/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comparació del plàncton marí amb el plàncton de les aigües continentals

imatge espai

Lloc: Llacuna de l’Alfacadaufera

L’objectiu de l’estudi és veure com en els dos ambients aquàtics existeixen les mateixes famílies però amb formes diferents i estratègies diferents per a la seva supervivència.

Mètode: Prendre mostres d’aigua de mar i d’aigua continental a mitjans de juliol. Observar una gota d’aigua de cada procedència en el microscopi: descriure les diferents formes i classificar-les en el grup de la jerarquia taxonòmica que es correspongui.

Atenció: el preu pot ser al voltant de 200€

Pots començar la recerca per aquí...

Què és el plàncton?
http://profesores.sanvalero.net/~w0548/mareasrojas.html
El zooplàncton
http://blocs.xtec.cat/epsavidaalmar/5-el-zooplancton/
Red de fitoplancton
http://www.chaco.gov.ar/APA/institucional/ambiental/Red%20de%20fitoplancton.jpg
El fitoplàncton
http://blocs.xtec.cat/epsavidaalmar/4-el-fitoplancton

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On són els ocells? Estudi de la seva distribució a la Llacuna de l'Aufacada

imatge espai

Lloc: Llacuna de l'Aufacada

Es proposa que l’alumne prengui contacte amb els ocells de l’espai. A partir dels recursos digitals disponibles a Internet, es pot determinar quines són les espècies més abundants i elaborar un treball previ d’informació sobre aquestes espècies per tal de poder reconèixer aquestes correctament. Una mostra de les espècies més comunes a la zona és la següent: Cames llargues (Himantopus himantopus), Esplugabous (Bubulcus ibis), Xatrac comú (Sterna hirundo), Xibec (Netta rufina), Trist (Cisticola juncidis), Oreneta vulgar (Hirundo rustica), Pardal comú (Passer domesticus)

Es proposa investigar la distribució dels ocells dintre de l’espai segons els tipus de vegetació dominant així com determinar les hores de major activitat.

Un altre aspecte que aquesta proposta proporcionarà a l’alumne és el coneixement de les figura de protecció dels espais naturals. L’espai de La llacuna de l’Aufocada està inclosa dintre de la Xarxa Natura 2.000 i està classificat com a Zona Especial de Protecció de les Aus (ZEPA).

Pots començar la recerca per aquí...

Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002
http://oslo.geodata.es/ftp/ocells/
Institut Català d'Ornitologia
http://www.ornitologia.org/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Què tenen les plantes que els agrada el sol?

imatge espai

Proposem observar el paisatge i determinar les principals diferències entre la solana i l’obaga. Les diferents condicions climatològiques que hi ha entre una vessant de la muntanya i l’altra, poden fer variar d’una manera molt acusada la tipologia de les espècies que formen el paisatge. Proposem investigar els estrats de la vegetació dels dos paisatges i quines espècies els composen. Hi ha una disminució de biodiversitat?

 


Pots començar la recerca per aquí...

Web del Dept. Medi Ambient i Habitatge amb informació sobre la natura
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/inici.jsp
Què són els ecosistemes?
http://www.xtec.net/~dnavarr7/ecoweb/ecoindex.htm
Ecologia. Conceptes claus. Autor Prof. Toni Casany
http://www.geocities.com/tonicasany/ecologia.html

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per què sóc on sóc?

imatge espai

Proposem en primer lloc que l’alumne realitzi un estudi previ sobre les particularitats climatològiques de la zona. Per a l'elaboració d’aquest estudi previ es proposa utilitzar el visor MIRAMON del Departament de Medi Ambient de la Generalitat i la seva cartografia de bases disponibles. El relleu, la pluviositat o la temperatura mitjana anual són paràmetres que tenen gran importància en la configuració del paisatge.

En segon lloc,es proposa l’estudi de les figures de protecció que existeixen a Catalunya. Mitjançant les bases disponibles del servei de cartografia del Departament de Medi Ambient, sabrem si hi ha alguna figura de protecció sobre l’àmbit del nostre estudi. Les directrius europees que reglamenten les figures de protecció donaran informació sobre quina fauna o flora està sota protecció.

En tercer lloc es proposa analitzar els diferents usos del sòl i buscar patrons que puguin estar lligats amb algun paràmetre com l'altura o la pluviositat.

Per últim es proposa realitzar un treball de camp observar les principals espècies de cada habitat.

Pots començar la recerca per aquí...

Visor MARIMON
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/cartografia/docs/visor.jsp?
Bases disponibles
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/cartografia/fitxes/inici.jsp?
Cartografia de referència
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/cartografia/docs/cartografia_referencia.jsp?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Busca’m i publica’m a Internet! Creació d’un herbari digital.

herbari digital espai

L’accés a les noves tecnologies ofereix en molts casos que els visitants del parc puguin aproximar-se als seus secrets abans de desplaçar-s’hi. Es proposa augmentar aquesta informació mitjançant la creació d’un herbari digital en format web per estar disponible a la xarxa d’Internet. El nivell de detall de les espècies fotografiades dependrà del grau de coneixement de l’alumne, tanmateix, es proposa que hi siguin presents les especies representatives de les grans famílies presents dins el Parc. Es tracta d’una proposta transversal, ja que uneix la botànica , la fotografia amb el camp de les noves tecnologies. Busca la millor instantània i publica-la a la xarxa!

Pots començar la recerca per aquí...

Herbari de les males herbes
http://www.malesherbes.udl.cat/web.htm
Herbari Digital
http://biodiver.bio.ub.es/naturdigit/servlet/naturdigit.HomeServlet
Flora i Vegetació de Ponent
http://flponent.atspace.org/flora/flo/fam/flora/flora.htm
Herbari Virtual del Mediterrani Occidental
http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index.html

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografia’m que no em moc!

imatge espai

Es proposa als alumnes que facin un reportatge fotogràfic. El resultat pot ser en format de curt o com una exposició itinerant. Es pretén que l’alumne triï el tema del reportatge, tot i que la nostre proposta és fer un seguiment d'unes poques espècies al llarg de tot un any, s’aconsella triar espècies que representin la diversitat de cicles que hi ha dintre de la flora de la zona (Plantes anuals, estacionals o perennes).

 

 

Pots començar la recerca per aquí...

Foro Natura
http://www.fotonatura.org/

Associació de la fotografía digital
http://www.afdbcn.com/

 

 
 
imagen superior
contacte
inferior
 
com es fa una recerca?
 
com es fa una recerca?