Inici Jordi Sargatal Congost de Mont-rebei Les Planes de Son Port d'Arnes Llacuna de l'Aufacada Muntanya d'alinyà Més recerques mediambientals
més recerques
espai espai espai
espai

espai

Quina és la qualitat de l'aire de la teva ciutat?

Qualitat Aire espai

A moltes ciutats hi ha indicadors de qualitat de l’aire que es poden seguir de forma continua. Investiga el nivell de contaminació de la teva ciutat o municipi per saber si ha millorat o no durant els últims anys? Pots investigar perquè ha variat la qualitat de l'aire com també podries comparar l'index de qualitat de l'aire de la teva ciutat amb altres.

El Departament de Medi Ambient informa setmanalment al ciutadà, mitjançant Internet i el teletex, de l'Índex Català de Qualitat de l'Aire (ICQA) i un cop l'any edita un informe sobre la qualitat de l'aire a Catalunya. Totes les dades de la XVPCA són d'accés públic.

Pots començar la recerca per aquí...

Qualitat de l'aire Balanços i informes
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/immissions/informes.jsp


Millora de la qualitat de l’aire de 40 municipis
http://www.gencat.cat/generalitat/cat/govern/infocatalunya/12_infocat/05.pdf

Activitat guiada. Informació sobre com es calcula la contaminació atmosfèrica, i simuladors per probar diversos escenaris de contaminació
http://www.edu365.cat/aulanet/comsoc/sim_icqa.htm

Informe del ministeri de medi ambient holandès sobre qualitat de l’aire a les principals ciutats europees:
Part 1: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722401004.pdf
Part 2: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722401009.pdf

Situació actual de les ciutats europees
http://www.airqualitynow.eu/default.php

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Què ens poden dir els rebuts sobre el nostre consum d'energia/aigua/gas?

Consum espai

L'objectiu d'aquesta recerca és conèixer i valorar el consum d'energia, aigua i gas que fem. A travès d'uns simuladors interactius es poden entrar les dades de consum que en fem, valorar el consum a nivell individual i valorar l’impacte del consum a nivell col.lectiu.

Pots començar la recerca per aquí...

Simuladors de consum d'aigua/electricitat i gas
http://www.bcn.cat/agenda21/sima21

Indicadors de la sostenibilitat
http://www.webgipal.net/stacolomaf/download/asa_docIV-Informe13-Sistema_indicadors_sostenibilitat.pdf

Centre de Recursos Barcelona Sostenible
http://www.bcn.es/agenda21/crbs/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es considera la perdua de biodiversitat un problema?

Enquesta_biodiversitat espai

Es tracta avaluar el grau de preocupació en vers la biodiversitat al teu centre escolar. Per fer aquest estudi hauràs de passar una enquesta a la major part de la comunitat educativa que s'haurà de contestar individualment. Desprès hauràs d'analitzar les dades i treure'n conclusions. També podries fer una anàlisis crítica de la premsa, com a punt de partida per fer una recerca sobre el tractament de la perdua de biodiversitat en aquest mitjà.

Pots començar la recerca per aquí...

Agenda 21 Escolar. Hi ha informació sobre ecoauditories als centres escolars.
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar

Recull de recursos sobre biodiversitat http://www.pangea.org/scea/documents/recullrecursos/4_RR_Biodiversitat.pdf

Articles de l’European Environmental Agency sobre la pèrdua de biodiversitat:
http://www.eea.europa.eu/highlights/europe-is-losing-biodiversity-2013-even-in-protected-areas

Departament de biologia  de l' EEA (European Environmental Agency). Hi ha molta informació sobre indicadors i informes sobre diversitat:
http://biodiversity.eionet.europa.eu/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

És possible aplicar les lleis de la natura en el disseny?

Enquesta_biodiversitat espai

La filosofia ‘Cradle to Cradle’ es basa en imitar els principis de la natura a l’hora de dissenyar productes i construir edificis. Els tres principis del ‘Cradle to Cradle’ són molt simples, però aporten canvis radicals en la manera de construir el món. Primer principi: convertir les deixalles en nutrients i aliments, eliminar el concepte de residu. Segon: aprofitar l’energia del sol i dels elements. Tercer: celebrar i promoure la diversitat biològica.

Pots començar la recerca per aquí...

Cradle to Cradle: Remaking the way we make things
http://www.mcdonough.com/cradle_to_cradle.htm

‘Cradle to cradle’: diseño ecológicamente inteligente
http://www.infonomia.com/if/articulo.php?id=415&if=64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi ha espais de biodiversitat al meu Institut?

Biodiversitat espai

Es tracta d'analitzar en primer lloc els espais de biodiversitat del Centre. La vida animal i vegetal també es troba al centre, encara que a vegades pugui passar força desapercebuda. Els requeriments mínims necessaris passen per la presència de llum, aigua o humitat i, sobretot, de sòl (terra). Aquest darrer element és el més bàsic de cara a la vegetació. En segon lloc es podria fer un inventari dels arbres i animals del teu centre.

Pots començar la recerca per aquí...

Ecoauditoria de la biodiversitat. FRANQUESA, T. (dir.) Barcelona: l’Ajuntament, 2003. 104 p. ESO. Eina per avaluar i millorar l’entorn ambiental dels centres educatius. Aquest material forma part de l’obra Guia per fer l’ecoauditoria del centre educatiu, que consta de cinc volums (aigua, energia, mobilitat, materials i residus i biodiversitat) i un cd-rom amb els fulls de registre i altres documents de treball.
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar

Recull de recursos sobre biodiversitat. Societat Catalana d'Educació Ambiental
http://www.pangea.org/scea/documents/recullrecursos/4_RR_Biodiversitat.pdf

Banc de dades de biodiversitat a Catalunya:
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/natura/

Llistat d’hàbitats a Catalunya:
http://www15.gencat.cat/mediamb_habitats/AppPHP/cat/el_medi/habitats/

Banc de la distribució dels ocells a Catalunya:
http://www.sioc.cat/

Cartografia del miramón (visor i SIG) sobre habitats:
 És un visor gratuït d’internet amb una serie de bases cartogràfiques sobre tot tipus d’informació. Val la pena fer-hi una ullada ja que facilitat molt la feina alhora de determinat els pareills potencials d’una àrea. Per exemple es pot saber en rapidesa si un espai de la xarxa natura 2000 està a prop de gestors de residus, o emissors maris.... Hi ha dos tipus de cartografia: Cartografia de referència (municipis, comarques, carreteres, trens....) i les bases disponibles (on hi ha tota la informació rellevant per a qualsevol estudi).
http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cartografia/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Com és gestionen els residus al meu Institut?

Compostatge espai

Quina és la producció total de residus i la seva composició? Quin percentatge és recicla? Quin percentatge és reutilitza? Quins són els hàbits dels estudiants, mestres, cuiners a l'hora de reciclar? Existeix algun pla de residus, reciclatge, compostatge a l'Institut? Aquesta són algunes de les preguntes que poden donar forma a aquesta proposta de recerca.

Pots començar la recerca per aquí...

Ecoauditoria dels materials i residus. T. Franquesa (dir.). Barcelona: l’Ajuntament, 2004. 107 p. Ensenyament secundari. Eina per avaluar i millorar l’entorn ambiental dels centres educatius. Aquest material forma part de l’obra Guia per fer l’ecoauditoria del centre educatiu, que consta de cinc volums (aigua, energia, mobilitat, materials i residus i biodiversitat) i un cd-rom amb els fulls de registre i altres documents de treball.
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar

Recull de recursos sobre materials i residus. Societat Catalana d'Educació Ambiental
http://www.pangea.org/scea/documents/recullrecursos/3_RR_Residus.pdf

Amb aquests dos catàlegs es pot determinar el tipus de gestió que ha de seguir el residu: si és perillós, si necessita un transportista especial.... el que determina quin tipus de residu és i el codi que té és el català, el catàleg europeu ha quedat desplaçat.

Catàleg de Residus de Catalunya:
http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/ccr/jr-42000.asp

Catàleg europeu de Residus:
http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/cer/jr-42000.asp

Un cop classificat el registres es pot determinar quin serà el seu tractament és a dir tipus de gestor se n’encarregarà i com el transportarem fins al gestor i si és valoritzable o es tacta d’un residu pròpiament dit..

Registre de Gestors de residus a Catalunya:
http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/industrials/cgr_consulta_industrial.asp

Registre de transportistes de residus de Catalunya:
http://www.arc-cat.net/ca/aplicatius/transportistes/cgr_consulta_transport.asp

Protocol de fitxer d’acceptació i de seguiment per part del productor (escola), del transportista i del gestor.
http://www.arc-cat.net/ca/industrials/declaracio/

Informació sobre empreses de reciclatge o empreses que produeixen amb material reciclat.
http://www.arc-cat.net/ca/ccr/consultes/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Determina la petjada ecològica del teu municipi i compara-la amb la d'una població d’Àfrica.

Cargol Bandejat espai

La petjada ecològica és un indicador de sostenibilitat que mesura l’àrea productiva (terra i aigua) per tal de poder obtenir els recursos que consumim i per tal de poder absorbir els residus que es generen. Avalua l’impacte que genera un estil de vida sobre el planeta i el seu grau de sostenibilitat i reflexiona sobre la desigualtat que existeix al nostre planeta.

Pots començar la recerca per aquí...

Impactes ambientals de l'energia
http://www.ecologistesenaccio.cat/


Aproximació de la petjada ecològica de Barcelona. Resum dels càlculs i reflexions sobre els resultats
http://www.mediambient.bcn.es/cat/down/masu6_1.pdf


Petjada ecològica de la ciutat de Terrassa davant dels escenaris d'evolució demogràfica
http://www.ajterrassa.es/laciutat/xifres/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Com ens arriba l'aigua?

Aigua espai

L'objectiu d'aquesta recerca es conèixer la procedència i procés de tractament de l'aigua abans que arribi a casa nostra o al nostre centre escolar.

Pots començar la recerca per aquí...

L’aigua i la ciutat. Barcelona: l’Ajuntament, 2002. (Guies
d’educació ambiental, 7).
Guia divulgativa per ampliar el coneixement del cicle de
l’aigua a la ciutat de Barcelona i per donar a conèixer
bones pràctiques i hàbits en el consum domèstic.
http://www.bcn.cat/agenda21/publicacions/cataleg.htm

Compartim un futur: dossier del mestre: programa d’activitats sobre el cicle de l’aigua i el tractament de residus. Barcelona: Entitat Metropolitana del Medi Ambient, 2002. 51 p. ESO. Eina vinculada al programa de visites a les instal· lacions de gestió de residus i de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es pot utilitzar com a complement del programa de continguts de coneixement del medi.

Ecoauditoria de l’aigua. T. Franquesa (dir.) Barcelona: l’Ajuntament, 2003. 96 p. Ensenyament secundari. Eina per avaluar i millorar l’entorn ambiental dels centres educatius. Aquest material forma part de l’obra Guia per fer l’ecoauditoria del centre educatiu, que consta de cinc volums (aigua, energia, mobilitat, materials i residus i biodiversitat); una guia d’orientacions per al professorat i un cd-rom amb els fulls de registre i altres documents de treball.
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar

Recull de recursos sobre materials i residus. Societat Catalana d'Educació Ambiental
http://www.pangea.org/scea/documents/recullrecursos/2_RR_Aigua.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Com ens arriba l'energia?

Energia espai

L'objectiu d'aquesta recerca és investigar d'on ve i quin camí segueix l'energia que utilitzem a casa o al nostre centre escolar.

Pots començar la recerca per aquí...

El recorregut de l’energia. A. Mitjà (dir.). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Dep. d’Ensenyament; Institut Català d’Energia, 2001. Segon cicle d’ESO. Es presenta en un arxivador que conté un conjunt d’unitats temàtiques, itineraris a 21 instal· lacions que poden ser visitades, 15 experiències per realitzar al centre educatiu, una col· lecció de cinc murals i un material d’acompanyament (cd-rom, dossier tecnològic de les energies renovables i vídeo de l’energia).

Ecoauditoria de l’energia. T. Franquesa (dir.). Barcelona: l’Ajuntament, 2003. 110 p. Ensenyament secundari. Eina per avaluar i millorar l’entorn ambiental dels centres educatius. Aquest material forma part de l’obra Guia per fer l’ecoauditoria del centre educatiu, que consta de cinc volums (aigua, energia, mobilitat, materials i residus i biodiversitat); una guia d’orientacions per al professorat i un cd-rom amb els fulls de registre i altres documents de treball.
http://www.bcn.cat/agenda21/a21escolar

Recull de recursos sobre materials i residus. Societat Catalana d'Educació Ambiental
http://www.pangea.org/scea/documents/recullrecursos/1_RR_Energia.pdf

Gràfica de la demanda real i estructura de l'energia que es produeix a Espanya. Es pot veure com encara tenim una dependència absoluta del petroli, gas i carbó.
https://demanda.ree.es/demanda.html

Gràfica de la producció Eòlica espanyola en temps real:
https://demanda.ree.es/eolica.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Com ha canviat el paisatge del meu poble?

Cargol Bandejat espai

Et proposem fer el treball de l'historiador, és a dir, essent el protagonista d'una petita investigació que impliqui la recerca de documents originals, el seu anàlisi i la seva interpretació, també hauràs de recollir els testimoni d'homes i dones preguntant-los sobre com ha canviat el paisatge que els envolta. No oblidis investigar els canvis en la fauna i la flora i dels antics camins.

Pots començar la recerca per aquí...

Historia oral: com preparar i realitzar entrevistes?
http://www.sabuco.com/historia/historiaoral.htm

La fotografia com font històrica
http://www.sabuco.com/historia/Fotografia e Historia.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quin és l’estat de salut del riu?

Cargol Bandejat espai

Amb l'ajuda del Projecte Rius pots fer l’estudi d’un tram d’un riu. Periòdicament s’han d’analitzar uns paràmetres bàsics i enviar-ho a l’organisme coordinador. Si t’interessa posa’t en contacte amb el Projecte Rius on t’explicaran la metodologia i filosofia del projecte, així com també et faran entrega de la carpeta de materials per a fer les inspeccions de riu.

Projecte Rius
93 421 32 16
grups@projecterius.org Quan ens trobem,
http://www.projecterius.org/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Com els peixos s'adapten a l'entorn d'un aquàrium? Com són els taurons i quines característiques els diferencien de la resta de peixos?

Cargol Bandejat espai

El Departament d’Educació de L’Aquàrium de Barcelona ofereix un curs per a tot l’alumnat de batxillerat interessat a fer el treball de recerca relacionat amb la temàtica marina, i en especial amb la Mediterrània. Aquest curs té la finalitat d’assessorar i orientar l’alumnat en l’elaboració del seu treball.

El curs té una durada aproximada de 3 mesos i consta de:
- Tres sessions d’assessorament amb un biòleg o una biòloga del Departament d’Educació.
- Dues sessions de consulta de material bibliogràfic, revistes, vídeos, etc.
- Sis visites a L’Aquàrium per poder recollir dades d’observació.

L'Aquarium de Barcelona
http://www.aquariumbcn.com/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Què diferencia els vertebrats dels invertebrats? | Quins efectes te el canvi climàtic sobre els animals?| Quins eren els nostres antecesors i com han canviat?

Cargol Bandejat espai

El Zoo de Barcelona ha preparat un curs amb la finalitat d'assessorar els alumnes i facilitar-los l'elaboració del treball. (La temàtica del TREBALL DE RECERCA del batxillerat és triada per cada alumne en coordinació amb el seu tutor.) Aquest curs s'adapta a les diferents demandes provinents dels estudiants i, al mateix temps, els orienta i ajuda en l'elecció de la temàtica. El curs consta de tres sessions teoricopràctiques en horari extraescolar (de 15 h a 17 h), una tarda setmanal d'assessorament, consultes i entrevistes amb personal del Zoo de Barcelona, així com un nombre variable de visites a les instal·lacions, en els dies i horaris que es desitgin, per fer les observacions que calgui.

Zoo de Barcelona
http://www.zoobarcelona.com/ZOO_Barcelona/Catalan/zoo_ed/Presentacion/marcos.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On podem trobar cargols bandejats i de quin color tenen les closques?

Cargol Bandejat espai

Amb motiu del 200 aniversari del naixament de Charles Darwin, Evolution Megalab (amb suport de The Open University, The Royal Society, The British Council) proposa una activitat a nivell internacional per totes aquelles persones i institucions que vulguin participar. Es tracta de participar en una recerca al voltant de la distribució dels cargols bandejats en diversos hàbitats.

Evolution MegaLab
http://www.evolutionmegalab.org/ca

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Més idees de recerca en temes ambientals a:

Web Science Buddies espai

 

Web en àngles amb idees de projectes de recerca en temes medi ambientals. Hi trobareu idees de projectes per explorar temes com ara la qualitat de l'aire, la qualitat de l'aigua, els efectes del canvi climàtic. Els projectes s’expliquen amb molt detall i son catalogats segons la seva dificultat i nivell escolar.

Environmental Science Project Ideas
http://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project_ideas/home_EnvSci.shtml

 

 

espai
imagen superior
contacte
inferior
 
com es fa una recerca?
 
com es fa una recerca?