inici Jordi Sargatal Congost de Mont-rebei Les Planes de Son Port d'Arnes Llacuna de l'Aufacada Muntanya d'Àlinyà més recerques

El congost de Mont-rebei que forma el riu Noguera Ribagorçana en travessar la serra del Montsec, separa el Montsec d'Ares del Montsec de l'Estall i constitueix l'únic gran congost de Catalunya que es manté més o menys verge sense que el travessi cap carretera, ferrocarril o línia elèctrica. Únicament és travessat per un camí de ferradura parcialment excavat a la roca que permet gaudir d'una manera molt espectacular d'aquest indret. Les parets del congost arriben a assolir més de 500 metres de caiguda vertical, amb punts on l'amplada mínima del congost és de només 20 metres. L'espai natural del congost de Mont-rebei té una extensió d'unes 600 hectàrees i ha estat declarat Refugi de Fauna Salvatge.

http://obrasocial.caixacatalunya.es

espai inferior

La distribució de les espècies a la muntanya és fruit de l’adaptació que han experimentat al llarg de les generacions. Petites mutacions que han aparegut esporàdicament han permès que les poblacions s’adaptin a un gran ventall de condicions. El paisatge és el resultat visible d’aquesta adaptació.

Què tenen les plantes que els agrada el sol?

imatge espai

Proposem observar el paisatge i determinar les principals diferències entre la solana i l’obaga. Les diferents condicions climatològiques que hi ha entre una vessant de la muntanya i l’altra, poden fer variar d’una manera molt acusada la tipologia de les espècies que formen el paisatge. Proposem investigar els estrats de la vegetació dels dos paisatges i quines espècies els composen. Hi ha una disminució de biodiversitat?

Pots començar la recerca per aquí...

Web del Dept. Medi Ambient i Habitatge amb informació sobre la natura
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/natura/inici.jsp
Què són els ecosistemes?
http://www.xtec.net/~dnavarr7/ecoweb/ecoindex.htm
Ecologia. Conceptes claus. Autor Prof. Toni Casany
http://www.geocities.com/tonicasany/ecologia.html

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per què sóc on sóc?

imatge espai

Proposem en primer lloc que l’alumne realitzi un estudi previ sobre les particularitats climatològiques de la zona. Per a l'elaboració d’aquest estudi previ es proposa utilitzar el visor MIRAMON del Departament de Medi Ambient de la Generalitat i la seva cartografia de bases disponibles. El relleu, la pluviositat o la temperatura mitjana anual són paràmetres que tenen gran importància en la configuració del paisatge.

En segon lloc,es proposa l’estudi de les figures de protecció que existeixen a Catalunya. Mitjançant les bases disponibles del servei de cartografia del Departament de Medi Ambient, sabrem si hi ha alguna figura de protecció sobre l’àmbit del nostre estudi. Les directrius europees que reglamenten les figures de protecció donaran informació sobre quina fauna o flora està sota protecció.

En tercer lloc es proposa analitzar els diferents usos del sòl i buscar patrons que puguin estar lligats amb algun paràmetre com l'altura o la pluviositat.

Per últim es proposa realitzar un treball de camp observar les principals espècies de cada habitat.

Pots començar la recerca per aquí...

Visor MARIMON
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/cartografia/docs/visor.jsp?
Bases disponibles
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/cartografia/fitxes/inici.jsp?
Cartografia de referència
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_departament/cartografia/docs/cartografia_referencia.jsp?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Busca’m i publica’m a Internet! Creació d’un herbari digital.

herbari digital espai

L’accés a les noves tecnologies ofereix en molts casos que els visitants del parc puguin aproximar-se als seus secrets abans de desplaçar-s’hi. Es proposa augmentar aquesta informació mitjançant la creació d’un herbari digital en format web per estar disponible a la xarxa d’Internet. El nivell de detall de les espècies fotografiades dependrà del grau de coneixement de l’alumne, tanmateix, es proposa que hi siguin presents les especies representatives de les grans famílies presents dins el Parc. Es tracta d’una proposta transversal, ja que uneix la botànica , la fotografia amb el camp de les noves tecnologies. Busca la millor instantània i publica-la a la xarxa!

Pots començar la recerca per aquí...

Herbari de les males herbes
http://www.malesherbes.udl.cat/web.htm
Herbari Digital
http://biodiver.bio.ub.es/naturdigit/servlet/naturdigit.HomeServlet
Flora i Vegetació de Ponent
http://flponent.atspace.org/flora/flo/fam/flora/flora.htm
Herbari Virtual del Mediterrani Occidental
http://herbarivirtual.uib.es/cat-med/index.html

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotografia’m que no em moc!

imatge espai

Es proposa als alumnes que facin un reportatge fotogràfic. El resultat pot ser en format de curt o com una exposició itinerant. Es pretén que l’alumne triï el tema del reportatge, tot i que la nostre proposta és fer un seguiment d'unes poques espècies al llarg de tot un any, s’aconsella triar espècies que representin la diversitat de cicles que hi ha dintre de la flora de la zona (Plantes anuals, estacionals o perennes).

 


Pots començar la recerca per aquí...

Foro Natura
http://www.fotonatura.org/

Associació de la fotografía digital
http://www.afdbcn.com/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracterització d’un riu: descripció dels factors biòtics i abiòtics.

imatge espai

La capacitat productiva d’un riu dependrà de l’aportació de nutrients, del cabal, de la temperatura, variables químiques...tots aquest factors abiòtics definiran posteriorment el tipus de comunitat biòtica que resulti de l’explotació dels nutrients. Com més gran sigui l’estabilitat de les variables abiòtiques, major complexitat tindrà la seva xarxa tròfica.

L’objectiu d’aquesta proposta és descriure i mesurar el màxim nombre de paràmetres ambientals (abiòtics i biòtics) per tal de permetre caracteritzar el riu i determinar-ne la seva producció.

Pots començar la recerca per aquí...

Diputació de Barcelona. Qualitat ecològica dels rius.
http://www.diba.es/mediambient/quri.asp
Diputació de Barcelona. Programa de qualitat ecològica dels rius

http://ecobill.diba.cat
Protocols de mostreig i aplicació de mètriques per avaluar l'estat ecològic de les aigües epicontinentals
http://aca-eb.gencat.cat/aca/appmanager/aca

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On són els ocells? Estudi de la seva distribució al Congost de Mont-rebei

imatge espai

Lloc: Mont-rebei

Es proposa que l’alumne prengui contacte amb els ocells de l’espai. A partir dels recursos digitals disponibles a Internet, es pot determinar quines són les espècies més abundants i elaborar un treball previ d’informació sobre aquestes espècies per tal de poder reconèixer-les correctament. Una mostra de les espècies més comunes a la zona és la següent: Mallerenga carbonera (Parus major), Pinsà comú (Fringila coelebs), Tudó (Palumba columbus), Rossinyol (Luscinia megarhynchos), Merla (Turdus merula), Mallerenga blava (Parus caeruleus)

Es proposa investigar la distribució dels ocells dintre de l’espai segons els tipus de vegetació dominant així com determinar les hores de major activitat.

Un altre aspecte que aquesta proposta proporcionarà a l’alumne és el coneixement de les figures de protecció dels espais naturals. L’espai del Congost de Mont-rebei està inclòs dintre de la Xarxa Natura 2.000 i està classificat com a Zona Especial de Protecció de les Aus (ZEPA).

Pots començar la recerca per aquí...

Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002
http://oslo.geodata.es/ftp/ocells/
Institut Català d'Ornitologia
http://www.ornitologia.org/

 
 
imagen superior

Punt d'informació del congost de Mont-rebei.

El visitants podran gaudir d'un servei d'informació i de la possibilitat de fer una visita matinal guiada.


Data: dissabtes, diumenges i festius.
Lloc: congost de Mont-rebei. Aparcament (accés per Pont de Montanyana).
Horari: de 10 a 17 h.
Accés lliure

 
imagen superior
contacte
inferior
 
com es fa una recerca?
 
com es fa una recerca?